تکنالوژی

به زودی تمام مکاتب و لیسه ها در کشور با انترنت و کمپیوتر مجهز می شوند

وزارت مخابرات می گوید:  زمینۀ استفاده از انترنت مصؤون به ویژه برای کودکان وزنان را فراهم خواهد کرد.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در محفل تجلیل از روز انترنت سخنرانی می کرد گفت: که هدف از تجلیل روز جهانی انترنت مصؤون، ایجاد فضای مناسب برای زنان و کودکان و آگاهی دهی در باره استفاده موثر انترنت می باشد.
او افزود که برای استفاده مصؤون از خدمات انترنتی، نیاز به آگاهی دهی بیشتر به ویژه برای کودکان و زنان است.
وزارت مخابرات در این نشست مشکل ها وآسیب پذیری های کاربران انترنت به خصوص زنان وکودکان را مورد بحث قرار  داد تا راه های بیرون رفت از این آسیب پذیری ها شناسایی ودر رفع آن تلاش صورت گیرد.
وزیر مخابرات همچنان گفت : وزارت مخابرات در نظر دارد تا  مکاتب را در سراسر کشور با انترنت وکمپیوتر مجهز نمایند که استفاده از این امکانات نیاز به آگاهی دهی برای ایجاد مصؤونیت بیشتر دارد.
آريوبي افزود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مصؤونیت معلومات انترنتی افغانستان کارهای لازمی انجام داده است و قانون حکومتداری برقی تکمیل شده است و به زودی تصویب خواهد شد، کود جزای جرایم سایبری تصویب شده است و به زودی دیگر مقررات و طرز العمل های مصؤونیت معلومات را ترتیب خواهد کرد.
همچنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال ۱۳۹۷ برنامه NIXA را عملی و لابراتوار تحقیق جرایم سایبری را ایجاد کرده است که حالا عملی مورد استفاده می باشد، تیم های تخنیکی عکس العمل سریع وزارت به خاطر مصؤونیت هر چه بیشتر معلومات فضایی انترنیتی به طور ۲۴ ساعته کار می کند.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان افزود  که به زودی تمام لیسه های افغانستان به انترنت وکمپیوتر مجهز می شوند ودر مراحل بعدی، این نوع خدمات به مکاتب متوسطه وابتداییه نیز گسترش خواهد یافت.
در حال حاضر ۹.۷ میلیون نفر در سراسر کشور به خدمات انترنتی دسترسی دارند که این آمار در مقایسه با یک ونیم سال پیش، نزدیک به دو میلیون افزایش را نشان می دهد.