ورزش

استقبال شهروندان هرات ازتیم توفان هریرود ، قهرمان لیگ برتر افغانستان

تیم توفان هریرود قهرمان لیگ برترافغانستان ازسوی شهروندان ومردم استقبال شد.
مراسم استقبال ازتوفان هریرود عصر روزګذشته باحضور هزارتن ازشهروندان ومقامات بلندرتبه ملکی ونظامی دراستدیوم ورزشی برگزارشد.
مونسه حسن زاده معاون وسرپرست مقام ولایت هرات بازگشت موفقانه و پیروزی غرورآفرین تیم توفان هریرود در مسابقات لیگ برتر افغانستان را به اعضای تیم، کدرفنی ، مربیان، جامعه ورزشی هرات تبریک گفت وافزود:” این پیروزی توانایی شما جوانان هریوا زمین رابه نمایش گذاشت و نشان داد که اگر جوانان ورزشکار بیشتر حمایت شوند و به خواست های معقول  شان گوش فرا داده شود پیروزی های بیشتر در راه است.
اوگفت:” قهرمانی تان در مسابقات لیگ برتر، تنها یک رویداد ساده وعادی ورزشی نبود بلکه این حماسه تاریخی سبب همبستگی آحاد مختلف جامعه از پیروجوان، زن ومرد شد. درشبی که شما گرامیان درکابل پیروزی تانرا به تجلیل نشستید،  شهروندان هرات تا نیمه های شب درخیابان این شهر به جشن و شادمانی پرداختند. درحقیقت این پیروزی توفانی از شادی و سرور را بخانواده ها ارزانی کرد.
معاون مقام ولایت ورزشکاران را مخاطب قرارداد وافزود:” شما حماسه ای را خلق نمودید که کمترجریانی در کشور قادر به انجام آن میباشد، سرازیرشدن شبانه  ده ها هزار شهروند درخیابان ها و تبارز احساسات پاک شان به نشانه ارج گزاری به تلاش های خستگی ناپذیر تان رویدادی بود که لا اقل درسالیان پسین کمتر شاهد آن بودیم .
اوگفت:” درشرایطی که دشمنان و تروریستان با اعمال و رفتار غیر انسانی و غیردینی شان مردم رابه خاک وخون می کشند و وحشت می آفرینند ، شاد کردن دل هموطنان بمثابه حج اکبر همتی بلند می طلبد که در وجود شما سروران ارجمند نهفته است .
معاون ولایت هرات آرزوبرد تا درآینده نزدیک شاهد تکمیل طرح تنویر استدیوم ورزشی هرات وپیشرفت بیشتر ورزشکاران باشم .
قابل یاداوریست که تیم توفان هریرود بعدازقهرمانی درلیگ برترافغانستان بااستقبال وحمایت رهبران حکومت وحدت ملی ومقامات قرارگرفت وسحرگاه امروز درمیان شادی هموطنان وارد ولایت هرات شد.
این دومین پیروزی توفان هریرود درلیگ برترافغانستان بعدازپنج سال است.