موسیقی

حاجی عبدالمحمد همآهنگ

استاد هم آهنگ از خرابات زاده گان مشهور کابل است. وی یکی از محبوب ترین هنرمندان آواز خوان افغانستان میباشد.وی مرد خوش مشرف، متواضع، شوخ طبع و مهربان بود.
همآهنگ در سال 1316 ه ش در کوچه خرابات کابل تولد یافته فرزند طلا محمد خان میباشد که در اول آواز خوانی و بعدا دلربا نوازی را پیشهء خود ساخته بود.
همآهنگ شاگرد محمد غازی طبله نواز، استاد رحیم بخش و استاد شیدا بوده و در فرجام نزد استاد سر آهنگ سالهای زیادی را منحیث شاگرد سپری نموده است و از آنست که تخلص “شیدایی” را به ” همآهنگ” مبدل ساخته، گویا به وزن تخلص استاد سرآهنگ.
همآهنگ را میتوان از غزل خوانان بسیار خوب گفت.
استاد همآهنگ از جملهء چهره های درخشان و برجستهء هنرمندان است. وی لقب ” استاد” را از سوی استاد رحیم بخش گرفت که البته در هر گوشه ء دنیا از جانب افغانستانی ها این نظر و لقب تایید گردید. هماهنگ موسیقی را از ۱۶ سالگی شروع کرد و تا ۸۵ سالگی در زمینهٔ موسیقی سنتی افغانستان حضور داشت. هماهنگ ۷ جوزا1391 در کابل بر اثر بیماری قلبی در گذشت