موسیقی

الفت آهنگ

الفت اهنگ از خرابات زاده گان شهیر و چهره شناخته شده در موسیقی می باشد. سال تولد وی 1333 هه ش و محل تولد او خرابات کابل است. پدر او فقیر محمد طبله نواز، وی اولاً نزد پدر و بعداً شاگرد محمد غازی طبلهء نواز، طبله نوازی را آموخت، باری هم به کشور هندوستان جهت تحصیل در رشتهء موسیقی رفته و از آنجا موفقانه به افغانستان برگشت.الفت آهنگ در آغاز طبله نوازی می کرد، سپس به آواز خوانی دست زد و اکنون ازجملهء مشاهیر هنرمندان آواز خوانی به شمار می رود.
این هنرمند بلند آوازه و مسلکی از حضور استاد سرآهنگ و استاد همآهنگ درس های آواز خوانی را فرا گرفته و در جملهء خراباتیان مشهور قرار دارد. اکنون این استاد هنر موسیقی در کانادا حیات بسر می برد.