موسیقی

استاد محمد هاشم

استاد محمد هاشم از بزرگترین طبله نوازان افغانستان می باشد که به سال 1313 هه ش در خرابات کابل یا گذر خواجه خوردک تولد شده پدرش چاچه محمود نام داشت.
استاد گامو خان پدر کلان مادری استاد هاشم خان در حدود 1248 هه ش با یک گروه هنرمندان از هند بریتانوی به کابل تشریف اورند که در آن جمله میا سمندر، میا مهتاب خان، استاد سایین، نته خان، استاد خدا بخش و عیره بودند که بدربار امیر شیر علی خان هنمر نمایی می کردند.
آقای استاد مددی در کتاب (سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان) می آورد که استاد فقیر محمد و استاد مولابخش، پسران استاد بتح محمد میباشند و اگر همین فتح خان پدر استاد محمود باشد، پس استاد هاشم از هر دو جانب یعنی پدر و مادر به فتح خان ارتباط می گیرد و گامو خان به مادر استاد هاشم پدر کلان می باشد. و به این ترتیب استاد سرآهنگ نیز از طرف مادر به گامو خان می پیوندند که استاد سرآهنگ و استاد هاشم پسران خاله می شوند.
استاد محمود سه پسر به یاد گار گذاشت. استاد هاشم، محمد آصف و محمد عارف، هم چنان دو پسر استاد هاشم به نام های محمد معروف و عبدالوحید و فرزند محمد آصف چشتی به اسم محمد یوسف از طبله نوازان مشهور وطن شدند.
استاد محمد هاشم سال ها با استاد سرآهنگ و گروه او طبله نوازی می کرد، وی یکی از همکاران دایمی رادیو افغانستان بود، استاد هاشم بعد از هجرت به کشور جرمنی پناهنده شد و توسط یک نفر داکتر قندهاری شهید گردید.