موسیقی

شریف غزل

شریف غزل، یکی از هنرمندان پر آوازه و مسلکی در موسیقی است. وی خواهر زادهء استاد سر آهنگ می باشد.
شریف غزل از سنین کودکی تحت نظر و رهنمایی های استاد سر آهنگ موسیقی را آموخته و فعلاً از غزل خوانان بلند پایهء کشور و از خواننده گان اول مملکت بشمار می آید. غزل از شخصیت های عمده و زبدهء هنر در افغانستان است و فعلاً منحیث مهاجر در کشور جرمنی حیات بسر می برد و از خوش صدا ترین هنرمندان و استادان بر حق بشمار می رود.sharif-ghazal