موسیقی

عبدالله شادکام

جناب آقای شادکام از هنرمندان سابقه دار کشور و از سالهای زیادی باینطرف با رادیو کابل همکاری داشت.
شادکام در اصل آواز خوان مشهور میباشد و یکی از هنرمندان تعلیم یافته و دانشمند است. آواز او در کابل و کانادا از طرف مردماستقبال گرم می شود و از طرف مردم استقبال گرم می شود و از جملهء هنرمندان محبوب افغانستان بشمار میرود.
شادکام مدتی بحیث نمایندهء عمومی اتحادیهء سراسری هنرمندان افغانستان در کانادا بود و فعلاً در مملکت کانادا با مردم مهاجر افغانستان مصروف احیاء فرهنگ افغانستان می باشد.