موسیقی

احمد ولی

احمد ولی از نخبگان موسیقی در افغانستان بشمار می آید، سالها پیش یعنی در سالهای چهل و پنجاه احمدولی هنرمند نامی شناخه شده بود. آوازگیرای او شنوندگان را به عالم دیگر رهنمایی مینماید.
گاهگاهی خواندن های او را به سبک و روش کلاسیک هند می یابیم.
احمدولی یا بلبل افغانستان در خواندن های دوگانه با هنگامه دختر خوش آواز کابلستان هنگامه ها را در کابل انداختند و در هر کوچه و پس کوجه از هنرمندان آن دو گرامی هنرمند و مردم یاد ها و تقدیرات مینمودند.
اگر چه هر دو هنرمند مشهور بودند، ولی احمدولی با آنکه از خوانندگان اول کشور بود. زیاد نخوانده، وی دیر میخواند و خوب میخواند، روش صدای او آنقدر عالی و موزون است که گویی دهها سال با لتا منگیشکر، رفیع و مکیش هم سبقی تیر کرده است.
احمدولی ره گفتند که در جرمنی بسر می برد.