موسیقی

استاد قاسم افغان بنیان گذار موسقی اصیل افغانستان

استاد قاسم در سال ۱۲۶۲ خورشید در گذر بارانه کابل، از بطن مادر افغان و از پدر کشمیری دیده به جهان کشود. پدرش شادروان نواب ستارجو، که دوست شخصی امیر محمد اعظم خان بود، نظر به دعوت امیر موصوف از کشمیر به افغانستان آمده، بعد از ازدواج در کابل ماندگار شد. نواب ستارجو اسم فرزندش را قاسم جو گذاشت. پدر استاد قاسم اولین کسی بود که ستا را از کشمیر به افغانستان آورد.


استاد قاسم در ایام جوانی و نوجوانی بنام قاسم جو یاد میشد، و در کنار دروس مدرسه، نزد پدر خویش به فرا گرفتن هنر موسیقی نیز آغاز کرد، که بعد ها به عنوان بانی نخستین مکتب موسیقی معاصر افغانستان به شهرت رسید، تا اینکه محبوب همگان شد و سر حلقهء خراباتیان و هنرمندان شد.
قاسم جو بعد از کست دانش در ساحه ء موسیقی از نزد پدر خود ، طبق عنعنه ء موسیقی دانان مسلکی ، سند شاگردی خود را به نزد مرحوم استاد قربانعلی خان پدر استاد غلام نبی نتو، که در آن وقت استاد بزرگی بود گذاشت و روز به روز بر ذخیره ء هنری خود می افزود.
استاد قاسم در بیدل شناسی و غزلیات دست شاگردی را نزد مرحومان شاد روان استاد عبدالعلی مستغنی و قاری عبدالله و استاد عبدالحق بیتاب، گذاشته و از محضر شان استفاده میکرد.
بعد از مدتی موصوف به حیث خوانندهء دربار امیر حبیب الله خان تعیین گردید. درین هنگام بود که سردار نصرالله خان حین مراجعت از هند با خود یک ارمونیه برای استفاده استاد قاسم آورد، و این نخستین هنرمندی بود که این افتخار را حاصل کرد و بعد از رباب ، آرمونیه را جاگزین ساخت.
از جمله شاگران مشهور استاد قاسم میتوان از اینها یاد کرد: استاد نتو، استاد صابر، استاد رحیم بخش، استاد نبی گل و دیگران.
استاد قاسم به تاریخ ۲۲ سنبله ء سال ۱۳۳۵ خورشیدی چشم از جهان فروبست و سنگ قبر آن مرحوم از جانب شهرداری کابل به نمایند گی از مردم هنر دوست شهر کابل در شهدای صالحین در جوار زیارت حضرت تمیم انصار نصب و الحاق گردید که تاریخ هنری مملکت اسم موصوف را به حیث بنیان گذار موسیقی اصیل کشور ثبت کرده است. روان استاد را با عموم گذشتگان شاد میخواهم.