خبرهای داخلی

دستاوردهای ۱۸ سال مردم افغانستان در بحث صلح حفظ خواهد شد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور امروز با پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ایالاتمتحده امریکا و هیئت همراه‌ دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی: در این دیدار ، داکتر  ‌حمدالله محب از همکاری و مشارکت دوامدار و استراتیژیک ایالات متحدۀ آمریکا با افغانستان قدردانی کرد.
جانب ایالات متحده آمریکا از بهبودی ظرفیت ها و رهبری در وزارت دفاع ملی افغانستان اظهار‌ خوشبینی کرد و نیز از تداوم همکاری های حمایت قاطع و ایالات متحده امریکا در بخش تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اطمینان داد.
در مقابل، مشاور امنیت ملی کشور با اشاره به موضوع صلح به رهبری و‌مالکیت افغان‌ها از اقدامات و همکاری های ایالات متحده دراین خصوص تشکرکرد.
وی همچنان اضافه کرد که دستاوردهای ۱۸ سال مردم و حکومت افغانستان با مؤفقیت روند صلح حفظ خواهد شد.
داکتر محب افزود که حکومت افغانستان در عرصۀ پیشرفت های روند صلح ابتکار های  خوبی داشته است و همزمان قوای مسلح قهرمان  افغانستان  از مردم و تمامیت ارضی افغانستان دفاع می‌کنند.
مشاور امنیت ملی تصریح کرد  که تلاش‌ها برای تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان ادامه خواهد داشت.