خبرهای داخلی

دست گیری قاچاقچیان مواد مخدر

محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر در جریان هفته گذشته چهل  قاچاقبر مواد مخدر را که در پیوند به ۳۶ قضیه جرم قاچاق مواد مخدر از مرکز و ولایت ها بازداشت شده بودند از یکسال و۶ ماه الی ۱۷ سال حبس محکوم به مجازات کرد.
خالد احمد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر روزګذشته در صحبت با خبرنگار آژانس باختر، تصریح کرد که افراد یاد شده در حالی از سوی پولیس بازداشت شدند که طور مجموعی قصد انتقال ۳۹۷ کیلوگرام مواد مخدر را به بیرون کشور داشتند.