خبرهای داخلی

نظامیان در فصل زمستان نیز آماده مبارزه اند

قومندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین می گوید که دشمن توان مقابل با نظامیان افغان را ندارد.
این مطلب را جنرال ولی محمد احمد زی قومندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین درهمایش برنامه زمستانی لوای ششم سرحدی آن قول اردو، بیان کرد و افزود روحیه و توان نظامیان در مقابل دشمنان کشور عالی می باشد و دشمن توان مقابله رو در رو را با آنان را ندارد
احمدزی گفت که چنانکه نظامیان افغان در فصل تابستان در برابر توطیه های دشمنان کشور قهرمانانه رزمیدند، در فصل زمستان نیز می رزند.
همچنان دو تن از سربازان لوای شش سرحدی نیز از اینکه وارد صفحه جدید جنگی شده اند، خرسند بودند و گفتند که با تمام توان و انرژی از مردم، کشور و خاک شان دفاع می نمایند.
لوای شش سرحدی تازه حسب فرمان رییس جمهور شامل چوکات قول اردوی ۲۰۹ شاهین شد و مسوولیت تامین امنیت مرز های کشور را در شمال کشور به دوش دارد و مقر اصلی آن در شهرمزارشریف می باشد.