خبرهای داخلی

کمیسیون شکایات انتخابات: با متخلفان انتخاباتی برخورد جدی میشود

علی رضا روحانی ، دبیر کمیسیون شکایات انتخابات میگوید که بیشترین شکایات ازولایت کابل به دفتر کمیسیون شکایات انتخابات رسیده است.
دبیر کمیسیون شکایات انتخابات میگوید ،شکایات های رسیده به سه دسته تقسیم شده اند دسته اول جرایم انتخاباتی اند و روی نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان تاثیرمستقیم دارند، دسته دوم شکایت ها مربوط به تخلفات است که کارمندان کمیسیون انتخابات مرتکب آن شده اند و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی میشوند.
دسته سوم شکایاتی اند که مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد او میگوید که شکایات های به دست آمده اعمال منفی افراد با نفوذ ، عدم کارایی ماشین های انگشت نگاری ، مداخله کارمندان کمیسیون انتخابات وتقلب ها و تخلف ها را نشان میدهد.
وی یاد آور شد ، شکایات های رسیده به دفتر های ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر بررسی قرار دارند و به زود ترین فرصت نتیجه آن اعلام خواهد شد.
رییس کمیسیون انتخابات ، نارسایی ها درانتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ را می پذیرد اما میگوید که فرصت اندک برای آموزش استفاده از دستگاه های انگشت نگاری و جود داشت و این کار سبب افزایش چالش ها در روز انتخابات گردید.