روغتیا

امور منابع بشری وزارت صحت عامه برقی ساخته شد

وزارت صحت عامه روزګذشته با برقی سازی مدیریت منابع بشری  آن وزار ت یک گام دیگر  در راستای تحقق حکومت داری برقی به جلو گذاشت.
برقی سازی مدیریت منابع بشری به کمک مالی  اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده صورت گرفته است.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر: داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در محفلی که به این مناسبت  تر تیب یافته بود  در صحبت مختصر  گقت:« این سیستم، وزارت صحت را نه تنها کمک می کند که شمار دقیق داکتران و کارمندان صحی خود را در تمام شهرها و مناطق افغانستان مشخص  سازد؛ بل این وزارت با استفاده از آن می‌تواند با شناسایی دقیق از وضعیت صحی و تعداد داکتران موجود در کشور برنامه های کاری آیندۀ خود را در پیوند به تربیه داکتران مطابق نیازمندی‌ مراکز صحی طرح ریزی کند.» او این سیستم را در ایجاد شفا فیت مفید خواند.
در همین حال “شورد پستما ” نمایندۀ ادارۀ انکشاف بین المللی  امریکا گشایش این سیستم را یک قدم نیک دانست و تاکید کرد که این سیستم، وزارت صحت عامه را در امر مدیریت منابع بشری، استخدام و انفکات کارمندان و برنامه ریزی برای شناسایی تعداد داکترانی که در مراکز آموزشی تحت آموزش قرار دارند قادر می‌سازد.
تا اکنون اسناد  ۱۵۰۰۰ کارمند وزارت صحت عامه وارد این سیستم شده که این امر تضمین بزرگی برای بقا و نگهداری اسناد کارمندان می باشد