اقتصادی

قرارداد پنجاه وپنج پروژه امضا شد

وزارت احیاوانکشاف دهات قرارداد پنجاه وپنج پروژه را با مسوولان انکشافی چهارده ولایت امضا کرد.

این پروژه ها شامل اعمار مکتب ، مسجد ، کاریز آب آشامیدنی و زراعتی ، کانال آبیاری، سربند آب ، دیوارهای استنادی و سرک و پل می باشد که توسط برنامه انسجام ساحه یی آن وزارت تطبیق می شود.
به گزارش آژانس باختر، پوهنمل مجیب الرحمن کبیری وزیراحیا و انکشاف دهات حین امضای این قراردادها به خبرنگاران گفت که هزینه این پروژه ها نزدیک به پنجصدوبیست ودو میلیون افغانی باده فیصد سهم مردم تخمین شده است .
به گفته وی باتطبیق این پروژه ها یکصدو پنجاه و هفت هزار باشنده ولایت های بادغیس ، لوگر، بغلان ، کابل ، قندهار، خوست ، لوگر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، سمنگان، تخارو زابل ازسهولت های آن استفاده خواهند کرد.

نظر بدهید