اقتصادی

منظوری ۴۸ مورد تدارکاتی درکمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این جلسه، ۵۰ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ۴۸ مورد آن به ارزش بیش از  ۱۱.۸ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور شد.
اما در خواست قرارداد تدارک ۲ قلم لبنیات ضرورت قطعات و جزوتام‌ها و قول اردوهای ساحوی اردوی ملی در ۷ بخش از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده شد و به وزارت دفاع ملی و ادارۀ تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا خریداری این اقلام را از شرکت‌های تولیدی بررسی نموده و راه حل مناسب را ارائه کنند.
حین بحث بالای پروژۀ تدارکات خدمات غیر مشورتی جهت عرضۀ خدمات صحی اساسی (BPHS)  و خدمات اساسی شفاخانه‌ای (EPHS) در ولایات هرات و نیمروز، این پروژه ها در اساس منظور شد و به ادارۀ تدارکات ملی هدایت‌داده شد تا شکایات و روند  های تدارکاتی ولایات متذکره را بررسی کنند.
علاوه برآن، درخواست منظوری تعدیل شماری از پروژه ها پس از بررسی و حساب دهی دقیق مورد تأیید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت و همچنان گزارش تحقق فیصله های قبلی کمیسیون تدارکات ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
از سوی ‌هم، استهدای کمیتۀ بررسی اداری جهت اخذ هدایت کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به درخواست تجدید نظر شرکت ساختمانی مدنی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.
در بخشی از جلسه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درخواست هدایت پیرامون تهیه و تدارک ۱۲۹۴۰۰ لیتر تیل جهت فعال‌نگه‌داشتن سایت‌های زون قندهار را پیشکش کرد که به اساس تصمیم اعضای کمیسیون، الی تدارک آن از منابع بیرونی، نیازمندی دراین زمینه باید با استفاده از روش خوش‌خرید مرفوع شود.
یادداشت ادارۀ تدارکات ملی پیرامون تهیه و تدارک وسایط زرهی مورد نیاز ادارات تدارکاتی نیز از سوی این کمیسیون منظور شد.
شاروالی کابل درخواست مجدد این اداره را با درنظرداشت هدایت شفاهی رئیس‌جمهور پیرامون نهایی‌کردن روند تدارکاتی طبق روند تدارکات بانک جهانی و قانون تدارکات افغانستان در رابطه به پروژۀ ساختمان ۳.۹۶ کیلومتر سرک اسفالت و ساختمان‌های آب‌رو آن (لات ۱۲)، سرک اتصالی قرغه الی سرک کمپنی از مسیر چهارراهی سپین‌کلی به طول ۱.۱۵ کیلومتر، سرک از مقابل حوزه ۵ الی چهارراهی سپین‌کلی به طول ۱.۳۲ کیلومتر، سرک از سرک قرغه الی حوزۀ ۵ به طول ۰.۹۲کیلومتر و سرک از حوزه ۵ الی سرک کمپنی به طول ۰.۵۲ کیلومتر به شرکت ساختمانی چاکریاپی را به جلسه ارائه کرد که منظور شد.
درعین حال، دیدبان شفافیت افغانستان درخواست هدایت در بارۀ عدم همکاری وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی در رابطه به بررسی شکایات منسوبان آن وزارت‌ها را به کمیسیون تدارکات ملی پیشکش کرد. رئیس‌جمهور غنی تاکید ورزید که تمامی نهادها بربنیاد قانون حق دسترسی به اطلاعات باید با دیدبان شفافیت افغانستان همکاری نمایند.
وزارت امور داخله درخواست هدایت در مورد پروژه های که میعاد حفظ و مراقبت آن‌ها به تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۷ ختم گردیده است را به کمیسیون تدارکات ملی مطرح کرد که کمیسیون این درخواست را تا سه ماه آینده منظور شد.
در همین حال وزارت دفاع ملی گزارش هیئت بررسی در رابطه به شکایت شرکت انعام‌الله برات‌زوی در بخش اول پروژۀ شش قلم میوۀ تازه وزارت دفاع ملی را به کمیسیون ارائه کرد که از سوی این کمیسیون به‌منظور بررسی‌های بیشتر تخنیکی اعاده گردید.
علاوه برآن، وزارت دفاع ملی دو درخواست منظوری فسخ قرارداد تهیه و تدارک سه قلم اجناس مفروشاتی (بخاری سنگ ذغال، بخاری گازی دفتری و بخاری گازی چتری‌دار) و فسخ قرارداد تهیه و تدارک اجناس، خدمات ضمنی و ترمیمات پیشنهادی تأسیسات، تسهیلات و تجهیزات اردوی ملی، قول اردوهای ساحوی و قطعات مرکزی در هفت لات به شکل چهار چوبی را به جلسه ارائه کر د که از سوی این کمیسیون مورد تایید قرار گرفت و به اداره تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا ادعای داوطلب را بررسی بیشتر نماید.