اقتصادی

دو پروژه در غور بهره بر داری شد

کار دو پروژۀ عام المنفعه در مر بوطات ولایت غور دیروز تکمیل ومورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه ها شامل اعمار یک  پایه پل موتر رو به درازای یازده متر و پهنای پنج متر و مساحت دو صدو پنجاه متر کانال  آبیاری  می باشد که در شهر فیروز کوه وولسوالی دولینه به هزینه ده میلیون وششصدو سی هزار افغانی از بودجۀ انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات ساخته شده است .
منبع گفت: با تکمیل شدن این پروژه سه صد جریب زمین زراعتی زیر آ بیاری قرار می گیرد و مشکل ترانسپورتی باشند گان روستاهای شیدان وخم زرد رفع شده است .