اقتصادی

عواید شاروالی پل علم نوزده درصد افزایش یافته است

عواید شاروالی پل علم نوزده درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، نصیر احمد لیلیزی شاروال پل علم در محفل پاسخ دهی کارکرد های آن ریاست به مسوولان و شهروندان آن ولایت گفت که عواید آن اداره نسبت به سال گذشته نوزده درصد افزایش را نشان میدهد.
شاروال لوگر گفت که به اثر تلاش رهبری آن ولایت ماسترپلان شهر پل علم توسط رییس جمهور کشور در بیست هزار جریب زمین منظور شد که ایجاد پارک های صنعتی، شهرک میرابدال بابا، ساخت بازار سبزی، موتر فروشی ها، دکان ها، عیدگاه، سالون فاتحه خوانی، پارک های تفریحی، ایستگاه ترانسپورت، سرک های داخلی و حلقوی در آن شامل میباشد که در سه مرحله تطبیق خواهد شد.
وی افزود که عملی شدن آن برنامه ها نه تنها زمینه کار برای هزارها تن مهیا می سازد، بلکه صد ها میلیون افغانی برای شاروالی پل علم عواید به دست خواهد آمد.
در این محفل که مسوولان، بزرگان قومی، زنان، جوانان و باشندگان لوگر حضور داشتند، محمد انور خان اسحاقزی والی لوگر گفت که ماستر پلان شهری برای پیشرفت لوگر یک نوید خوش و حیاتی است و از باشندگان شهر پل علم خواست که در تقویت فرهنگ شهرنیشنی با شاروالی به خصوص در قسمتی پاکی شهر همکار کنند.
در ختم این محفل تحایف تقدیر و سپاس نامه تهیه شده از سوی باشندگان لوگر برای محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور توسط بزرگان قومی به رهبری ولایت سپرده شد.