فرهنگ و هنر

پوهاند محمد روسول باوری : موزیم ها به توجه بیشتر نیاز دارند

پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز درمحفل تجلیل روز بین المللی موزیم ها ، تاکید کرد که موزیم ها به توجه بیشترنیازدارند .
این محفل به اشتراک روسای و مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از مسولان دولتی ، شخصیت های فرهنگی و مهمانان خارجی، درکابل برگزار شد.
دراین محفل پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که موزیم ها درحقیقت انستیتوت های تربیتی و تحقیقی میباشند که نه تنها زمینه انکشاف و پیشرفت کارکنان خود را فراهم میسازند، بلکه برای کسانیکه از موزیم دیدن میکنند ، به واسطه آثار خود روند انکشاف جامعه انسانی را به نمایش میگذارد.
وی خاطرنشان ساخت که با داشته های موزیم میتوانیم هویت اسلامی خود را چنانچه بود و است ، مشاهده کنیم .
همینگون سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به چگونگی فعالیت های موزیم ملی و بخش های راجستر، ترمیم و تحلیل آثار آن معلومات داده خاطرنشان ساخت که موزیم ها به توجه بیشتر نیازداردند ، به خصوص درزمینه آماده ساختن کادرهای مسلکی .
او گفت ابرازامیدواری کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ زمینه های مناسب را پیدا کند تا جوان که اکنون درموزیم کار میکنند، فرصت تربیه بیشتر و تخصصی شدن هرچه زود تر برای آنها مساعد شود.
دراین مراسم محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی دررابطه به کارکردها و فعالیت های موزم ملی توضیحات داده گفت که ما درحالی از روز بین المللی موزم ها تجلیل میکینم که فعالیت های موزیمداری درموزیم های جهان به شکل گستردۀ وسعت پیدا کرده و ازشکل بنیادی نمایش آثار درموزیم ها و بازدید از آن درویترین های نمایش فراتر میرود.
وی گفت که موزیم ملی درکنار تجلیل از روز بین المللی موزیم ها ، به گرامیداشت ازماه مبارک رمضان نمایشگاه آثار دورۀ اسلامی را که نشاندهندۀ فرهنگ باعظمت اسلامی، چیره دستی و خلاقیت هنرمندان این دروه میباشد، نیز برگزارکرده است.
همچنان دراین محفل پیام بانوی اول کشور توسط زهره یوسف مسول فرهنگی دفتربانوی اول خوانده شد و درقمست آن آمده است که داشته های فرهنگی و باستانی یک کشور نماینده گی ازهویت ، رسوم ، عنعنات و فرهنگ آن کشور میکند و باید همه درحفاظت و نگهداری آثارباستانی و داشته های تاریخی کشور تلاش فراوان کنند .
مسول اداره یونسکو درکابل نیز درصحبت هایش گفت که موزیم ها جا های است که ما گذشته های خود را درآن می بینیم و نشاندهندۀ هویت یک کشور میباشد و باید درحفاظت آن توجه بیشتر صورت بگیرد .
همینگونه درجریان این محفل فلم مستند از روند کاروفعالیت بخش های مختلف موزیم ملی به نمایش گذاشته شد.
دراخیراین محفل نمایشگاه آثار دورۀ اسلامی توسط سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد و درحالیکه توسط رییس موزیم ملی دررابطه به آثاراین نمایشگاه ، معلومات داده میشد، اشتراک کننده گان از آن دیدن کردند.