تماس با ما

آدرس :

سرک سیزدهم وزیر محمد اکبر خان کابل، افغانستان

د تیلیفون شمېرې:
د ملي راډیو تلوېزیون لوی ریاست
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۷۳۲
د ملي تلوېزیون د خپرونو ریاست
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۴۳۷
د ملي راډیو تلوېزیون تخنیکي ریاست
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۷۱۷
د راډیو د خپرونو ریاست
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۷۴۲
مارکټېنګ آمریت
۰۰۹۳۷۰۰۲۳۵۰۷۸
۰۰۹۳۷۰۶۹۸۸۹۳۹
د معولوماتي تکنالوجۍ او انلاین خپرونو امریت
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۱۴۷
د برېښناليک پته :
info@rta.org.af

شماره‌های تماس:
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان:
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۷۳۲
ریاست تخنیکی رادیو تلویزیون ملی افغانستان:
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۷۱۷
ریاست نشرات تلویزیون ملی:
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۴۳۷
ریاست نشرات رادیو:
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۷۴۲
آمریت مارکتینگ:
۰۰۹۳۷۰۰۲۳۵۰۷۸
۰۰۹۳۷۰۶۹۸۸۹۳۹
آمریت نشرات آنلاین و تکنالوژی معلوماتی
۰۰۹۳۲۰۲۳۱۰۱۴۷
آدرس الکترونیکی:
info@rta.org.af