کتگوری - واحد اطلاع رسانی رادیوتلویزیون

راپور پیشرفت کار پروژه های انکشافی رادیو تلویزیون ملی در ربع چهارم تاریخ ۲۷ قوس سال مال۱۳۹۷

[pdf-embedder url=”راپور-پیشرفت-کار-پروژه-های-انکشافی-رادیو-تلویزیون-ملی-در-ربع-چهارم-تاریخ-۲۷-قوس-سال-مال۱۳۹۷٫pdf” title=”راپور پیشرفت کار پروژه های انکشافی رادیو تلویزیون ملی در ربع چهارم تاریخ ۲۷ قوس سال مال۱۳۹۷”]

نظریات  وانتقادات ارائه شده مخاطبان تلویزیون ملی بطور مستقیم وهم بگونه تحریر شده در فورم پرسشنامه ها  در مورد (۸) برنامه تلویزیون ملی مورخ  ۱۳ قوس ۱۳۹۷

۱– برنامه پاسخ به پرسش های دینی:   – تعویض وقت برنامه بعد از نماز ظهر به نسبت اینکه بیشتر مردم آنرا میشنوند، ضمنأ پروموشن برنامه وبگروند آن نیز تغیر نماید وبرنامه از طریق فیسبوک هم نشر گردد. – برنامه طی چهار روز در هفته  به استثنای روز جمعه نشر گردد. – نشر برنامه از طریق فیسبوک ( سوشیل میدیا ) صورت گیرد. – جواب سوالات باید کوتاه گفته شود و برای دیگران هم نوبت داده شود و در یک ساعت حد اقل به بیست سوال باید جواب داده شود. – وقت نشر برنامه ازدیاد یابد . ۲–...