اطلاعیه ها

اعلان تدارکاتی

 

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در نظر دارد تا وسایل و تجهیزات تخنیکی آمریت خدمات انرژی برق ووسایل تجهیزات ستدیوی رادیو افغانستان و ولایات (ستدیو نشرـ ستدیو آوازـ ماستر کنترول) خویش را مطابق لست مشخصات در سال مالی ۱۳۹۸ طور قرارداد تهیه نماید.
بنآ بدینوسیله به اطلاع شرکت های تجارتی محترم که علاقمند به قرارداد آن باشند رسانیده میشود رسمآ سن شرطنامه پروژه متذکره را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات رادیوتلویزیون ملی واقع سرک سیزده وزیر محمد اکبرخان اخذ و تا ریخ آفر گشایی ان که درسند شرطنامه پروژه متذکره تثبیت گردیده اشتراک ورزیده آفرهای سربسته شان را بسپارند تضمین طبق مقررات اخذ میگردد.

نظر بدهید