اطلاعیه ها

اعلان تدارکاتی مایکروویف لنک دیجیتال

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در نظر دارد تا یک سیت میکروویف لنک دیجیتال (HD/SD Digital Microwave Link) خویش را مطابق لیست مشخصات در سال مالی ۱۳۹۸ طور قرار داد تهیه نماید.
بناً بدینوسیله به اطلاع شرکت های تجارتی محترم که علاقمند به قرار داد آن باشند رسانیده میشود رسماً سند شرطنامه پروژه متذکره را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات رادیو تلویزیون ملی واقع سرک سیزده وزیر محمد اکبر خان اخذ و تاریخ آفر گشایی آن که درج سند شرطنامه پروژه متذکره  تثبیت گردیده اشتراک ورزیده آفرهای سربسته شان را بسپارند، تضمین طبق مقررات اخذ میگردد.