اطلاعیه ها

اطلاعیه

رادیو تلویزیون ملی جهت غنامندی فرهنگ اصیل کشور دو سریال به زبان های دری و پشتو با محتوای اجتماعی، فرهنگی و کمیدی را تهیه می نماید.
از پرودکشن های خصوصی و نهاد های فرهنگی تقاضا بعمل میاید که جهت تهیه آن به تاریخ ۲۵ سرطان ساعت دو بعد از ظهر به ریاست برنامه های هنری و ادبی رادیو تلویزیون ملی تشریف آورده و یا به شماره ۰۷۰۰۲۲۰۶۲۰ تماس حاصل نمایند.