موسیقی

استاد الطاف حسین

استاد الطاف حسین فرزند ارواح شاد استاد محمد حسین سر آهنگ در سال 1955 م در شهر کابل پا به عرصهء وجود گذاشت.
الطاف حسین به سن پنج سالگی از پدر کلانش مرحوم استاد غلام حسین به آموختن موسیقی پرداخت، هم چنان الطاف حسین نزد دو نفر از استادان بزرگ پاکستان بنام های استاد امانت علی خان و استاد فتح علی خان شاگردی نمود.
استاد الطاف حسین طی یک سکالرشیب حکومت هند بخاطر تحصیل به آنجا رفته نزد استادان چون پروفیسور دوید و استاد عبالرحمن خان و ستار را نزد استاد علیم جعفر خان به شاگردی زانو زد و در بارهء موسیقی و علم آن معلومات زیاد حاصل نمود.
الطاف حسین به سن شانزده سالگی به رادیو کابل آواز خوانی نمود و در جملهء دسته سازنده گان پدر شهیرش سرتاج موسیقی استاد سرآهنگ عضویت داشت.
استاد الطاف حسین در کابل از شهرت زیادی بر خوردار شد و در جمله ء یکی از هنرمندان مسلکی بشمار می رفت.
استاد الطاف حسین سر آهنگ در سال 1990 م به هندوستان منحیث مهاجر پذیرفته شد و در هندوستان به استقبال گرم روبرو گردید.
از آن جاییکه وی در فعالیت های هنری اشتراک می نمود او را یک سکالرشیب تحصیلی دادند و در قسمت موسیقی کلاسیک معلومات زیاد تری را از آن بدست آورد.ustad-eltafhusain1
از آن به بعد استاد الطاف حسین نه تنها در هندوستان در بسیاری کنسرت ها عضویت نموده و هنمر نمایی ها نمود، بلکه در ممالک خارجه چون امریکاف کانادا و جرمنی و لندن دعوت ها شد و در هر کدام از آن ممالک هنر نمایی زیادی نمود.
استاد الطاف حسین با یکی از شخصیت های علمی هند ازدواج نموده است.
استاد الطاف حسین در هندوستان موفق به اخذ مدال ها و القاب زیاد گردید، از جمله او را در سال 2003 م لقب Sangeet Kala Ratana دادند. همچنان جامعهء اسلامیه دهلی جایزه «بیدل» را برایش ارزانی فرمودند.
استاد الطاف حسین فعلاً در مملکت هندوستان بسر می برد و فعالیت های زیادی هنری را انجام می دهد.