خبرهای داخلی

کشف و ضبط یک عراده موتر مملو از امونیم نایتریت در پکتیکا

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی، در یک عملیات یک عراده موتر نوع هینو مملو از امونیم نایتریت را کشف و ضبط نموده است.

تسهیل کننده‌گان سلاح و مهمات شبکه تروریستی حقانی هر یک رؤف گل فرزند متین گل و عبدالرحمن فرزند سپیر هنگامی که میخواستند مقدار ۶۲ بوری مواد امونیم نایتریت را در یک عراده موتر نوع هینو دارای نمبر پلیت (ل ۳۲۲۸۱ خوست) از وانه وزیرستان به ولایت غزنی جهت ساخت و ساز ماین های بشکه یی و واسکت های انتحاری انتقال دهند در مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا بازداشت گردیده اند.