خبرهای داخلی

مردم سرپل آماده دفاع از شهروندان شان شدند

صدها تن از خیزش های مردمی و مردم سرپل در یک همایش به خاطر دفاع از ولایت شان سلاح برداشتند و حمایت شان را از نیرو های امنیتی و دفاعی اعلام داشتند .
عبد المالک عظیمی معاون ولایت سرپل در سخنرانی اش دراین همایش گفت که شهروندان عزیز و با دیانت سرپل میدانند که گروهک های سیاه دل و از خدا بیخبر با استفاده از شعار مقدس اسلامی مسلمانان را به فجیع ترین وضع به شهادت میرسانند ، مسجد و قرآن کریم ، عالم و غیر عالم ،زنان و کودکان و محاسن سفیدان را نمی شناسند و همه را به آتش میکشند .
وی افزود خوشحالم که شما امروز وضعیت را درک کرده اید و به خاطر دفاع از سرپل سلاح برداشته اید و در مقابل دشمن سفاک ایستادگی مینماید و ازخاک و نوامیس مردم تان دفاع میکنید.
وی گفت که نگذارید که ولایت تان به سرنوشت غزنی ، کندز و فراه دچار شود مثل همیش باحکمت محلی تان همکار و همنوا باشید .
اشتراک کنندگان این همایش گفتند طالبان فکر سقوط سرپل را از سرشان بیرون کنند چون ما تا آخرین قطره خون خود از مردم و ولایت خویش دفاع و حمایت میکنیم و طالبان بدانند که مردم ما باهم برادراند و با هماهنگی تمام و متحدانه در کنار نیرو های امنیتی و دفاعی مستقر در آن ولایت قرار داریم.