خبرهای داخلی

نخستین بسته های مواد اانتخاباتی به کمیسیون انتخابات رسید

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ازرسیدن نخستین بسته های مواد انتخاباتی که دربیرون از افغانستان تهیه شده به آن کمیسیون خبرداده است .
گلا جان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد گفت : این مواد شامل رنگ برای روز انتخابات ، کتاب های آموزشی برای کارمندان وغرفه های برای رای دهنده گان که رای شان را درصندوق ها می اندازند ، میباشد و قرار است متباقی مواد انتخاباتی درروز های آینده آهسته آهسته بدسترس کمیسیون قراربگیرد.
این مواد پیش از روز برگزاری انتخابات باید از راه زمین وهوا به پنچ هزار ویکصد مرکز انتخاباتی کشورانتقال داده شوند .
رییس کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرده که تا کنون اطلاعات در بارۀ نزدیک به هفت میلیون رأی دهنده در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شده اند.
ازسوی هم مسوولان کمیسون مستقل انتخابات اعلام کرده اند که بربنیاد تصمیم این کمیسیون فهرست نام های رای دهنده گان را به گونه تدریجی اعلام کند .
سید حفیظ هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته است ولایت های که معلومات رای دهنده گانش دربانک اطلاعاتی ثبت شده سر از هفته آینده سه ٬ سه ولایت فهرست شان درمرکز ها نصب میشوند تا مردم نام های خود را درمرکز های ببینند وشکایت های که وجود دارد شکایت های شان را ثبت کنند.
این درحالیست که احزاب سیاسی هموار برتثبیت انگشت نگاری رای دهنده گان درروز انتخابات تاکید دارند نماینده گان احزاب سیاسی می گویند که طرح تغییر نظام انتخاباتی و سهم احزاب سیاسی و نیز کارگیری از فن آوری در انتخابات را یک سال پیش به حکومت فرستاده بودند، اما حکومت به خواست آنان پاسخ نداد
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این در واکنش به خواست احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخاباتی گفته است که اکنون برای این کار بسیار ناوقت است .
کمیسیون مستقل انتخابات آمار ثبت نام شونده گان را نه ملیون و بیست هفت هزار تن اعلام کرده است درحالیکه احزاب سیاسی پنجاه درصد ثبت نام شونده گان را خیالی وتقلبی عنوان کرده اند.
قرار است انتخابات پارلمانی در۲۸ میزان سالروان برگزارشود وبربنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در۱۹ عقرب ونتایج نهایی ان در۲۹ قوس اعلام میشود.