خبرهای داخلی

سب استیشن برق گلبهار افتتاح شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حضور داشت مسئولین، بزرگان و نماینده گان مردم کاپیسا، سب استیشن برق گلبهار را افتتاح نمود. این سب استیشن که شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشتۀ سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپۀ احمدبیگ می‌باشد، به کمک تیم انجنیری اردوی امریکا به هزینۀ ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تامین خواهد کرد.