خبرهای داخلی

رییس مبارزه با جرایم: به یک صدو هفتاد قضیه خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده

رییس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله در یک نشست خبری مشترک با سخنکوی اداره لوی ثارنوالی و نماینده فدراسیون ژورنالیستان گفت که به یک صدو هفتاد قضیه خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی صورت گرفته است.
جنرال فرید افضلی رییس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله همچنان گفت که از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۵ یک هزارو هفتاد و پنج قضیه خشونت علیه خبرنگاران دروزارت امور داخله ثبت شده که بعد از تثبیت آنها منحیث جرم به یک صدو هفتاد قضیه آن رسید گی صورت گرفت.
به گفته وی در پیوند به سی وسه قضیه ، شصت و نه مظنون ازسوی پولیس گرفتار و به سارنوالی معرفی شده اند.
وی افزود هفده قضیه این خشونت ها درپوشش حوادث هراس افگنی انجام یافته است که به اداره امنیت ملی راجع گردیده است.
سی وهشت قضیه دیگر دوطرف از دعوای صرف نظر کرده اند و و پانزده قضیه دیگر شکایت کننده آن معلوم نبود و مورد تعقیب قرارنگرفت.
افضلی گفت سه قضیه خشونت دیگر علیه خبرنگاران مربوط به خارجی ها می شد که به خاطر پی گیری آن به وزارت امور خارجه محول شد.
اوگفت بعد از ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها شصت شکایت دیگر ازسوی خبرنگاران به وزارت امور داخله مواصلت کرد که از جمله شانزده قضیه آن محول سارنوالی گردید.
اوگفت ما هژده مورد تهدید علیه خبرنگاران را داشتیم که بعد از تلاش ها آن حل گردید.
بعد جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی سارنوالی صحبت کرد وگفت بخاطر تحقیق و تعقیب قضایای خشونت علیه خبرنگاران کار به جدیت جریان دارد.
اوگفت چهل و نه قضیه خشونت علیه خبرنگاران از نهاد های کشفی به سارنوالی مواصلت ورزیده است که سی وسه قضیه آن بر می کردد به قبل از ایجاد کمیته مشترک و شانزده آن بعد از ایجاد کمیته می باشد که اکثریت این قضایا نهایی شده است .
اوگفت به متهمین این قضایا اشد مجازات ، حبس دوام حبس طویل مجازات نقدی تعیین شده است.
رسولی افزود این قضایا که در مرکز و ولایت مختلف صورت گرفته است شامل قتل ، بازداشت غیرقانونی ، لت و کوب ، تهدید ، ترور و حریق رادیو می باشد.
سپس حجت الله مجددی عضو فدراسیون ژورنالیستان صحبت کرد وگفت قضایای خشونت علیه خبرنگاران که از سال ۱۳۸۱ به این سو درادارات کشفی تراکم کرده بود ، به آنها رسیده گی صورت گرفت ازجمله هفت صدو بیست وشش قضیه به یک صدو هفتاد آن رسیده گی صورت گرفت واز بعضی از قضایا انصراف صورت گرفته است.
او از کارکرد حکومت برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز رضایت کرد.