خبرهای داخلی

سخنگوی رییس جمهور:رییس جمهور بر عدم مداخله مامورین ونهاد های حکومتی در روند انتخابات تاکید دارد

سخنگوی رییس جمهور میگوید که انتخابات اینده ریاست جمهوری در زمان معین ان بر گزار خواهد شد وریس جمهور بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده متعهد است.
هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور که  در یک نشست خبری صحبت میکرد تاکید نمود که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آان برگزار خواهد شد.
اوگفت این اولین بار است که انتخابات ریاست جمهوری آنچنان که در قانون اساسی پیشبینی شده برگزار خواهد شدورییس جهمور نسبت به برگزاری یک انتخابات شفاف متعهد است وتاکید دارد که هیچ نهاد دولتی نمی تواند در این پروسه مداخله کند.
چخانسوری اضافه داشت که به منظور جلوگیری از مداخله نهاد هاومامورین دولتی در امورانتخابات ، رییس جمهور غنی امروز فرمان تازۀ را صادر کردکه درآن بر عدم مداخله نهاد ها ومامورین حکومتی در روند انتخابات و تامین امنیت انتخابات تاکید شده است.
سخنگوی در رابطه به تماس وملاقات های اخیر رییس جمهور غنی با رهبران واحزاب سیاسی گفت که این روند را از هفته گذشته آغاز کرده که ادامه خواهد یافت دراین دیدار ها روی مسایل چون انتخابات،اصلاحات ووضیعت جاری در کشورمشوره های صورت گرفته است.
چخانسوری در این نشست خبری تاکید کرد، دولت افغانستان از هیچ گروه هراس افگن حمایت نمیکند ورهبران محلی داعش که در ولایت جوزجان تسلیم شده اند گفت که با افراد تسلیم شده با احترام به قوانین بین المللی بر خورد خواهد شد ادعا ما تروریست است و با آنانیکه مرتکب جنایت شده اند در چوکات قانون برخورد میشود وهر گاه در رابطه به افراد تسلیم شدن داعش ادعا وجود داشته باشد میتوان این ادعا را با نهاد های مسوول مطرح نمود.
اودر این کنفرانس خبری با اشاره به تحریم های جدید امریکا علیه ایران وتاثیر آن برای افغانستان گفت که امید واریم که افغانستان از این تحریم ها متاثر نگرددو در خصوص بندر چابهار خوشبینی ها وجود دارد که این بندررا ه تجارتی میان افغانستان وهند است متاثر نخواهد شد.