صحت

بیش از یکصد و نه هزار کودک در سمنگان واکسین پولیو میشوند

دور اول برنامه خزانی واکسین فلج کودکان امروز در سمنگان آغاز شد
این برنامه با چکانیدن دو قطره واکسین به دهن یک کودک توسط عبد ا لطیف ابراهیمی والی سمنگان آغاز شد.
داکتر محمد نظر حمیدی مسوول آمریت معافیت کتلوی ریاست صحت عامه سمنگان گفت که برای یکصدو نه هزارو پنجصد و شصت سه کودک زیر سن پنج سال درسطح آن ولایت واکسین فلج کودکان تطبیق میشود.
وی افزود این برنامه را چهار صدو نه دسته دونفری رضا کار تا سه روز دیگر پیش میبرند .
ابراهیمی از خانواده ها خواست تا کودکان شان را بدون قید و شرط واکسین نمایند تا از شر فلج نجات دهند .