تکنالوژی

د ړندو له پاره ځانګړی تبلت

ددې تبلت صفحه یا پاڼه په بریل خط باندې تبدیلېږي او په هر ځل رفرش(refresh) سره د هغه متن تبدیلېږي او یا هم بلې پاڼې ته ورځي.

دا نوی تبلت له پوقانو او مایعاتو جوړ شوی، چې د نوې پاڼې د ښکاره کولو لپاره د هغو هوا خالي او ډکېږي.

د دې تبلت ښکارنده صفحه دا توان هم لري چې انځور، چارت او ګرافیک هم ړندو ته وروښيي.

هغه تبلتونه چې یوازې یو بریل خط ښکاره کړي د درې او پنځو زرو ډالرو تر منځ یې بیه ده.

د پوره او مکمل بریل خط د ښکاره او کار کولو لپاه لویو تبلتونو ته ضرورت دی چې د کاري موتور لپاره مناسب او کاپي ځای ولري.

اما دا نوی جوړ شوی تبلت د«پنیو متیک په تکنالوژي» سنبال ده چې کم قطر ته ضرورت لري تبلت سپک او د دې وړتیا لري چې له یوه ځایه بل ځای ته یووړل شي.