موسیقی

 سیما ترانه فرشته آواز افغانستان

“سیما ترانه اسم با مسمی ایست که ترانه خوانی های این دختر وطن به ملیون ها شنونه و طرفدار دارد. و این نگارنده او را به لقب “فرشتهء آواز میشناسم.
سیما جان به تنها از هنر آوازخوانی برخوردار و شهرت عالی دارد. علاوتا یک دختر فهمیده و رسیده و صاحب تحصیلات است.در ادب فارسی وارد و صحبت هایش به سویه عالی است. چونکه شخصا چند باری به محترمه هنرمند گرامی سیما جان صحبت های تیلفونی انجام دادم. وی در کانادا حیات بسر می برد. زمانیکه اتحادیهء سراسری هنرمندان را تأسیس نمودیم، سیما جان همکاری های بیدریغ نمود.
خواندن های سیما ترانه طرفداران زیاد داری و او را گفته اند که در خواندن استعداد ذاتی داشته و بعداً به اثر گوش فرادهی به آواز هنرمندان بزرگ و صحبت با اهل هنر و فراگیری ها دروس موسیقی از بزرگان هنر، هنر کسبی اش با ذاتی یکجا شده است و از آنست که در میان هنرمندان افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. سیما جان دختر مهربان و خلیق می باشد.
سیما ترانه درکشور ایران شهرت خوبی دارد. وی در سان ۱۳۶۵ هـ . ش بهترین آوازخوان انتخاب شده بود.
آهنگ « رفتی ای عشق تو از شهر دلم کوچیدی» شعر از «کریمه ویدا» در سال ۱۳۶۱ هـ .ش و خواندن
« رنگ انار در رهء یار» ذر سال ۱۳۶۶ هـ . ش آهنگ برگزیدهء سال انتخاب شد. سیما ترانه فعلاً در کشور کانادا حیات بسر میبرند.