پالیسی نشراتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

فهرست
۱٫ پیام کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان
۲٫ مقدمه
۳٫ بخش اول: اصول عمومی
۴٫ چارچوب حقوقی پالیسی
۵٫ اهداف
۶٫ عدم پخش مطالب مغایربادین مقدس اسلام
۷٫ هتک حرمت، توهین و افترا
۸٫ قربانیان خشونت زشت و مستهجن
۹٫ رعایت معیار های مسلکی ژورنالیزم
۱۰٫ رعایت اصول اخلاق ژورنالیزم
۱۱٫ احترام به حریم خصوصی افراد
۱۲٫ رعایت توازن در نشر نظریات
۱۳٫ رعایت حقوق مالکیت های فکری
۱۴٫ حق جواب
۱۵٫ حفظ حیثیت مسلکی و بی طرفی
۱۶٫ بخش دوم: پخش خبر ها و گزارش ها
۱۷٫ تصحیح و بازنویسی مطالب خبری
۱۸٫ خبر های صحنه های جنگی
۱۹٫ عدم پخش جلسات سری
۲۰٫ زبان و لهجه میعاری خبر و گزارش ها
۲۱٫ وقت سرویس خبری و خبر
۲۲٫ وقت معین مطلب خبری
۲۳٫ جایگاه خبری مقام های دولتی در سرویس خبری
۲۴٫ مطالب مربوط ریاست جمهوری
۲۵٫ نشر خلاصه مصوبه ها و اجراآت
۲۶٫ مطالب فاقد اعتبار خبری
۲۷٫ دقت در منبع خبر و اطلاعات
۲۸٫ نشرات در عرصه نظامی و امنیتی
۲۹٫ بخش سوم: برنامه های نشراتی
۳۰٫ پخش مطالب آموزشی دینی
۳۱٫ رعایت دیدگاه ها در تولید و پخش برنامه
۳۲٫ مصالح و منافع علیای کشور
۳۳٫ آگاهی از حقوق بشری، قوانین و کاهش سطح خشونت
۳۴٫ پخش برنامه های هنری
۳۵٫ برنامه های ادبی
۳۶٫ برنامه های فرهنگی
۳۷٫ برنامه های سیاسی
۳۸٫ برنامه های اقتصادی
۳۹٫ برنامه های اطفال
۴۰٫ برنامه های تهیه شده از سوی افغان ها در خارج
۴۱٫ پخش برنامه های افغانی به زبان خارجی
۴۲٫ سایر برنامه های آموزشی
۴۳٫ بخش چهارم: تنوع و فرهنگی
۴۴٫ نشر اطلاعات و برنامه ها به زبان معیاری
۴۵٫ ارائه نشرات به زبان معیاری و حفظ لهجه ها
۴۶٫ احیای مجدد داشته های فرهنگی
۴۷٫ بخش پنجم: پوشش زوند انتخابات
۴۸٫ نشر عادلانه و منصفانه نظریات دیدگاه های نامزدان انتخابات
۴۹٫ تنویر اذهان عامه
۵۰٫ نشر عادلانه و منصفانهء نظریات و دیدگاه های نامزدان انتخابات
۵۱٫ خودداری از نشر اطلاعات نادرست و غیر واقهی
۵۲٫ نشر نتایج انتخابات
۵۳٫ امتناع از دامن زدن به خشونت و تبعیض
۵۴٫ بخش ششم: اعلانات
۵۵٫ اصل بی طرفی در اعلان
۵۶٫ شخصیت حقوقی اعلان کننده
۵۷٫ تفکیک اعلان از سایر برنامه ها
۵۸٫ اعلانات طبی و ادویه
۵۹٫ اعلانات تعلیمی و تحصیلی
۶۰٫ رعایت منافع اطفال در اعلان
۶۱٫ زبان و اصطلاحات معیاری و مانوس
۶۲٫ رعایت حقوق دیگران و قوانین کشور در اعلانات
۶۳٫ بخش هفتم: مواد متفرقه
۶۴٫ احتیاط لازم در ارائه معلومات صحی
۶۵٫ پخش رویداد های خارجی
۶۶٫ پخش زنده
۶۷٫ پخش تحلیل و تفسیر رویدادها
۶۸٫ بازنگری تقسیم اوقات نشراتی
۶۹٫ اصطلاحات مانوس و رسمی
۷۰٫ تنوع در برنامه ها
۷۱٫ ارجحیت قوانین
۷۲٫ نظارت بر تطبیق پالیسی
۷۳٫ تعدیل پالیسی
۷۴٫ زمان تطبیق پالیسی

مقدمه
با در نظرداشت این که قانون رسانه های همگانی، رادیو تلویزیون ملی افغانستان را به حیث رسانۀ ملی و عامه متعلق به ملت افغانستان معرفی کرده، بنا بر آن نیاز اساسی و جود داشت، چارچوب و خطوط اساسی سیاست نشراتی این رسانۀ ملی با نظرداشت حمایت از آزادی بیان، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، حفظ ارزش های دینی و ملی جامعۀ افغانی و تنوع فرهنگی و سایر نیازمندی های مردم تدوین و تعین گردد. زیرا در شرایط کنونی تدوین این پالیسی از مبرم ترین نیازمندی این رسانه ملی شمره می شود که با تدوین و روی کارآمدن پالیسی حاضر مسیر نشرات رادیو تلویزیون ملی افغانستان را جهت می دهد و در بهبود کیفیت نشرات تغیر مثبت را رونما خواهد کرد.
با درک این که امروز در افغانستان، رسانه های همگانی به ویژه رادیون تلویزیون ملی افغانستان از لحاظ کمی و کیفی نسبت به دوره های گذشته رشد قابل ملاحظه نموده و دستاورد بزرگی در حاکمیت کنونی شمرده می شود؛ اما نسبت نبود مشی مدون نشراتی برای این رسانه مسیر نشراتی برای این رسانه مسیر نشراتی و مسلکی آن به گونۀ آشکار ترسیم نشده است تا از نکات قوت آن برجسته شود و چارچوب مشخص نشراتی را در سطح مرکز و نمایندگی های ولایتی آن در هماهنگی پیگیری نماید.
با توجه به این که این پالیسی نشراتی، مشی باشد که رادیو ملی افغانستان را در راستای اطلاع رسانی مسلکی و معیاری به مردم، تقویت ارزش های دینی و فرهنگی جامعۀ افغانی، تنویر اذهان عامه، ترویج ارزش های پسندیدۀ انسانی، تقویت روحیۀ وطن دوستی، وحدت ملی، تقویت مردم سالاری، احترام به حقوق بشر و ارزش های مدنی و تنوع فرهنگی یاری رساند؛
از دید این که رسانه های همگانی، نه تنها وسیلۀ اطلاع رسانی، آموزشی و تفریحی بدون شک با ارائۀ نشرات با کیفیت، در تنویر اذهان و افکار عامه می توانند تغییر اساسی را به سود منافع عامه و رفاه مردم افغانستان وارد نمایند؛
و با نظرداشت این که محتوای این پالیسی قبلاً نیز تاحدی از سوی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، رعایت گردیده است، اما چارچوب منظم از مجموعۀ خطوط اساسی پخش این رسانه نیز یک امر لازمی و قانونی بود؛
بنا بر این تدوین این پالیسی با در نظرداشت قانون رسانه های همگانی، این فرصت را می دهد که بهبود کیفیت نشرات این رسانۀ ملی در عرصه های پخش اخبار، گزارش ها، برنامه گوناگون پخش شونده و اعلانات را به حد اعظمی برساند، بناءً پالیسی حاضر که از سوی کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان تهیه و پیشنهاد گردیده و از سوی شورای عالی رسانه ها، به تاریخ ۲۲ دلوی ۱۳۹۲ هجری شمسی مطابق جزء ششم فقرۀ (۳) مادۀ چهل و چهارم قانونی رسانه های همگانی تصویب گردید و پس از انفاذ آن، رادیو تلویزیون ملی افغانستان این پالیسی را در فعالیت ها نشراتی خود رعایت و تطبیق می کند.

بخش اول
اصول عمومی
۱،۱؛ مبنا و چارچوب حقوقی پالیس
۱،۱،۱: مبنای پالیسی
در جزء ششم فقرۀ (۳) مادۀ چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی تسجیل گردیده است که کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان ازتطبیق پالیسی نشراتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان که از سوی شورای عالی رسانه ها تعیین می گردد، نظارت می کند. بنا بر آن، جزء یادشده مبنای قانونی پالیسی نشراتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان شمرده می شود.

۱،۱،۲: چارچوب حقوقی پالیسی
قانون اساسی افغانستان به حیث عالی ترین سند تقنینی کشور در مادۀ سی و چهارم، آزادی بیان، حق اظهار فکر و فعالیت رسانه یی را تضمین و چارچوب آن را به قانون فرعی احاله نموده است. در این زمینه قانون رسانه های همگانی وضع و چارجوب کلی فعالیت نشراتی

رادیو تلویزیون ملی افغانستان در آن تنظیم گردیده استو در ماده های پانزدهم و شانزدهم آن چنین تسجیل گردیده است:
مادۀ پانزدهم: ” رادیو تلویزیون ملی مکلف است برنامه های خویش را در پرتو اصول و احکام دین مبین اسلام و ارزش های ملی و معنوی ملت افغانستان عیار نموده و در برنامه های خویش اطلاع رسانی، تعمیم آموزش دینی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و امنیت روانی و اخلاقی را در نظر بگیرد.”
ماده شانزدهم: ” رادیو تلویزیون ملی با رعایت بی طرفی کامل در جهت تأمین وحدت ملی و تقویه ارزش های دینی و ملی کشور، باید برنامه های خویش را به گونه ای تنظیم نماید که انعکاس دهنده فرهنگ، زبان، عقاید دینی و مذهبی تمامی اقوام ساکن در کشور باشد.”
شایان یاد آوری است که قانون رسانه های همگانی، در سایر مواد نیز به گونۀ عام برای فعالیت مسلکی رسانه های همگانی، قواعد الزام آور حقوقی را تصریح نموده که در بخش نشراتی، رادیو تلویزیون ملی افغانستان مکلف به رعایت آن می باشد. علاوه بر آن، رادیو تلویزیون ملی افغانستان در بخش نشرات مکلف به رعایت احکام سایر قوانین مکلف به رعایت احکام سایر قوانین کشور و اساسنامۀ خود و مواد میثاق ها و معاهدات بین المللی می باشد که افغانستان به آن ملحق شده است. با توجه به موارد فوق، قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه های همگانی، ساید قوانین کشور، اساسنامۀ رادیو تلویزیون ملی افغانستان و میثاق- های بین المللی قبول شده از سوی افغانستان به حیث منابع عمدۀ حقوقی این پالیسی شمرده می شود. بنا بر آن نمی توان مواد این پالیسی را در مغایرت با منابع فوق تفسیر و یا تطبیق کرد.

۱،۲: اهداف
اهداف این پالیسی عبارت اند از:
۱،۲،۱: احترام به ارزش های والای دین
مقدس اسلام و ارزش های ملی مردم افغانستان و رسوم پسندیدۀ همۀ اقشار و اقوام کشور.
افغانستان و رسوم پسندیدۀ همۀ اقشار و اقوام کشور.
۲،۱،۲: احترام به قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و سایر اسناد تقنینی کشور و تعهدات بین المللی افغانستان در راستای حقوق فرهنگی و آزادی بیان و سایر حقوق مرتبط به آن.
۱،۲،۳: تعیین چارچوب سیاست نشراتی رادیو تلویزین ملی افغانستان در عرصه- های نشر و پخش اخبار، گزارش ها، برنامه های گوناگون دینی، فرهنگی، معلوماتی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و تفریحی
۱،۲،۴: ارائۀ خدمات معیاری نشراتی به عامۀ مردم و به خصوص بهبود کیفیت خبرها، گزارش ها و سایر برنامه های رادیو تلویزیون ملی افغانستان.

۱،۳: عدم پخش مطالب مغایر با دین مقدس اسلام
رادیو تلویزیون ملی افغانستان از پخش آثار و مطالب مغایر با اصول و احکام دین مبین اسلام، تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین مبین اسلام و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب می گردد، امتناع می ورزد.

۱،۴: هتک حرمت، توهین و افتراء
رادیو تلویزیون ملی افغانستان، مطالبی را که موجب هتک حرمت، تحقیر، توهین و افتراء به اشخاص حقیقی و یا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنان می گردد، تولید، نشر و پخش نمی کند.

۱،۵: قربانیان خشونت، مطالب زشت و مستهجن
رادیو تلویزیون ملی افغانستان از افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز، به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد کند و مطالب زشت و مستهجن که به روان افراد جامعۀ زیان وارد می کند و سایر مطالبی که قوانین کشور آن را ممنوع کرده باشد، از نشر و پخش آن خودداری می کند.

۱،۶: رعایت معیارهای مسلکی ژورنالیزم
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در پخش اخبار، اطلاعات و نظریات مردم، جناح های سیاسی، نهاد های دولتی و سکتور خصوصی مطابق با معیارهای مسلکی ژورنالیزم از
قبیل: صداقت، بی طرفی، امانتداری، توازن، انصاف، صحت، دقت و آزادی با مسؤولیت و پاسخگوی، عمل می کند.

۱،۷: رعایت اصول اخلاق ژورنالیزم
خبرنگاران و سایر کارکنان رسانه یی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در انجام کار حرفوی به ویژه در تهیۀ خبرها، گزارش ها و سایر برنامه های اطلاع رسانی و نشراتی این رسانۀ ملی، اصول اخلاقی ژورنالیزم قبول شده را با درک وجدانی خویش و بدون آن که تحت کدام فشار بیرونی و یا قانونی قرار گرفته باشد، رعایت می کند.

۱،۸: احترام به حریم خصوصی افراد
بر اساس قاعده ها پذیرفته شدۀ قانونی، حریم زندگی خصوصی افراد از تعرض مصون است رادیو تلویزیون ملی افغانستان در نشرات خود این اصل را به کلی رعایت و با در نظرداشت احکام قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر که دولت افغانستان آن را پذیرفته است، اخبار و سایر برنامه های نشراتی خویش را تهیه و پخش می کند و از پخش خبر ها و اطلاعات که سبب نابودی و تخریب زنده گی خصوصی و نقض کرامت انسانی، آزادی های فردی دیگران گردد و به سلامت جسمی و روانی آنان ضرر رساند، خودداری می ورزد.

۱،۹: رعایت توازن در نشر نظریات
رادیو تلویزیون ملی افغانستان توازن را در موضع گیری های سیاسی جناح ها و شخصیت های سیاسی علیه یک دیگر و سایر اشخاص حکمی و حقیقی رعایت نموده و نظریات طرفین را به شکل منصفانه و بی طرفانه پخش می کند.

۱،۱۰: رعایت حقوق مالکیت های فکری
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در پخش اطلاعات و برنامه ها، قوانین و اسناد تقنینی کشور و اسناد بین المللی پذیرفته شده از سوی افغانستان مربوط به حقوق مالکیت ها فکری را رعایت می کند.

۱،۱۱: حق جواب
رادیو تلویزیون ملی افغانستان به اشخاص حقیقی و حکمی که در خبر ها، گزارش ها و سایر برنامه های نشراتی آن منافع مادی و معنوی و یا عملکرد های آنان مورد انتقاد قرار گرفته باشد، هرگاه آن ها بخواهند که پاسخ خود را ارائه نمایند، رادیو تلویزیون ملی افغانستان مطابق قانون رسانه ها همگانی، زمینۀ حق جواب دادن را برای شان فراهم می نماید.

۱،۱۲: حفظ حیثیت مسلکی و بر طرفی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان از پخش مطالبی که به حیثیت مسلکی و بی طرفی آن صدمه وارد می نماید ابا می ورزد.

بخش دوم
پخش خبر ها و گزارش ها
۲،۱: سازگاری خبر با معیار های خبرنگاری
در سرویس های خبری رادیو تلویزیون ملی افغانستان تنها مطالبی به مردم ارائه می گردد که جنبۀ خبری داشته و با معیار های خبرنگاری سازگار باشد.

۲،۲: تصحیح و بازنویسی مطالب خبری
رادیو تلویزیون ملی افغانستان اطلاعات ارسالی همۀ ادارات و نهادهای دولتی را طبق معیار های ژورنالیزم تصحیح و بازنویسی و سپس پخش می نماید و امور عادی ادارات دولتی که ارزش خبری نداشته باشد، در سرویس های خبری پخش نمی کند.

۲،۳: خبرهای صحنه های جنگی
ــ رادیو تلویزیون ملی افغانستان صحنه ها جنگی را به گونۀ مستقیم و زنده پخش نمی کند، در گام نخست در صورت امکان صحنه ها را تصویر برداری نموده، بعد از ویرایش مطابق قانون و معیار ها مسلکی ژورنالیزم گزارش آن را پخش می نماید.
ــ رادیو ملی افغانستان، تصاویر دلخراش و خشونت آمیز از صحنۀ جنگ که بالای روان افراد جامعه اثر ناگوار به جا می گذارد، بنا بر اضرار آن به نمایش نمی گذارد.

۲،۴: عدم بخش جلسات سری
رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر تمام یا قسمتی از رویداد جلسات لویه جرگه، هر دو جرگۀ شورای ملی و یا جلسۀ مشترک آن ها و جلسات قضایی را که بر اساس تصمیم نهادهای متذکرهء نشر و پخش آن ممنوع شمرده شده باشد، پخش نمی کند.

۲،۵: زبان ها و لهجۀ معیاری خبر و گزارش ها
نشرات به خصوص ارایۀ خبرها و گزارش ها رادیو تلویزیون ملی افغانستان به گونۀ ای می باشد که به آسانی و درستی قابل فهم و درک برای شنونده و بیننده باشد و در عین حال به زبان و لهجۀ معیاری ارایه گردد.

۲،۶: وقت سرویس خبری و خبر
۲،۶،۱: وقت سرویس خبری
سرویس ها خبری رادیو تلویزیون ملی (به جز از حالات استثنایی) به شمول اخبار خارجی
از ۳۵ دقیقه بیشتررا در بر نمی گیرد.

۲،۶،۲: وقت معین مطلب خبری
وقت معین برای ارایۀ یک مطلب خبری حسب اهمیت آن، حد اکثر الی پنج دقیقه باشد.

۲،۷: جایگاه خبری مقام ها دولتی در سرویس خبری
در سرویس خبری تسلسل جایگاه خبری مقام های دولتی با در نظرداشت وظیفه و پست رعایت می گردد، اما خبر های مربوط به حوادث و رویدادهای مهم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایرعرصه های کشور که رادیو تلویزیون ملی افغانستان آن را تشخیص می نماید، در نشر و پخش اولویت و تقدم دارد.

۲،۸: مطالب مربوط ریاست جمهوری
پیام ها، اعلامیه ها، فرامین، کنفرانس- های خبری و بیانه ها و سایر گزارش- های مربوط مقام ریاست جمهوری، مطوبه های شورای وزیران به شکل خبر و تلخیص شده در سوریس های خبری رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش گردیده و تفصیل آن به صورت نیاز به شکل مجزا از سرویس خبری پخش می گردد.

۲؛۹: نشر خلاصۀ مطوبه ها و اجراآت
گزارش های تفصیلی و اجراآت مربوط به جلسات مجلسین شورای ملی و کمیسیون های مربوط آن و جلسات شورای عالی ستره محکمه در برنامه های اختصاصی مربوط شان به گونۀ منظم و مجزا از سرویس خبری پخش گردد و خلاصۀ مصوبه ها و اجراآت نهاد های نامبرده را، مطابق با معیارهای مسلکی ژورنالیزم و با نظرداشت ارزش های خبری شان، در سرویس خبر ارایه می کند.

۲،۱۰: مطالب فاقد اعتبار خبری
– پیام ها فاقد اعتبار خبری اشخاص حقیقی و حکمی و تبصره ها، مقاله ها، اعلانات و سایر مطالبی که خبر نباشد، نباید در محتوای سرویس مطالبی به نشر سپرده شود، البته این نوع مطالب بنا بر نیازمندی ها در برنامه های مربوط، پخش شده می تواند.
– ملاقات ها و سفرهای مقامات دولتی، در هر مقام و سمتی که باشند و از ارزش و محتوای خبری برخوردار نباشند، آن را در سرویس خبری پخش نمی کنند.
– انجام اجراآت روزمرۀ ادارات و نهاد های دولتی که فاقد ارزش خبری باشد، هیچگاه در سرویس خبر به نشر سپرده نمی شود. هر گاه به تشخیص رادیو تلویزیون در برخی موارد نیاز به نشر چنین مطالب باشد، آن را مجزا از سوری های خبری در برنامه های مرتبط و مناسب نشر و پهش می کند.

۲،۱۱: دقت در منبع خبر و اطلاعات
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در ارائۀ خبر ها و گزارش ها از منابع مؤثق و معتبر استفاده می نماید و حتی الامکان جهت صحت و اعتبار اطلاعاتی که ارایه می کند، از منابع اطلاعات یادآوری می نماید مگر این که منبع، اطلاعاتی را مشروط بر عدم افشای هویت آن ارایه کرده باشد. تا حد ممکن تلاش گردد که از پخش اطلاعات منابع گمنام و نا معلومامی که بعد از ارزیابی، غیر واقعی تشخیص شود، خودداری گردد.

۲،۱۲: نشرات در عرصۀ نظامی و امنیتی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان جهت تقویت روحیه و اخلاق وظیفوی(مورال) نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و تقویت روحیۀ وطن دوستی و وحدت ملی، دفاع از میهن، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، تأمین نظم و امن عامه، جان و مال مردم ، تقویت روحیۀ خدمت و رفتارو سلوک با افراد جامعه مبتنی بر ارزش های دینی، انسانی و افغانی و تنویر اذهان عامه در برابر عملکرد آنان برنامه های ویژه و مؤثری را تهیه و نشر و پخش می کند.
بخش سوم
برنامه های نشراتی
۳،۱: پخش مطالب آموزشی دینی
با تأکید این که اکثریت قاطع شهروندان افغانستان پیروان دین مقدس اسلام است. نیاز اساسی وجود دارد که رادیو تلویزیون ملی برای آن ها برنامه های گوناگون آموزش دینی از قبیل:
آموزش های عقیدتی، قرآنی، اخلاقی، فقهی، سیرت النبی و سایر برنامه های معلوماتی دینی مورد نیاز جامعه را تهیه و نشر و پخش نماید.

۳،۲: رعایت دیدگاه ها در تولید و پخش برنامه ها
رادیو تلویزیون ملی افغانستان، حین تولید برنامه های نشراتی اصل احترام به اندیشه ها و دیدگاه های سالم و خواسته های تامشروع اتباع و نهاد های جامعۀ مدنی کشور را به گونۀ یکسان رعایت می نماید.

۳،۳: مصالح و منافع علیای کشور
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تلاش می ورزد که برناهه های متنوع را در راستای تحکیم وحدت ملی، استقلال، حاکمیت ملی، صلح، تقویت روحیۀ وطن دوستی، بشر دوستی، حفظ مصالح عامه، نظم عامه، امنیت عامه و تمامیت ارضی کشور را نشر و پخش کند.

۳،۴: آگاهی از حقوق بشر، قوانین و کاهش سطح خشونت ها
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان جهت آگاهی مردم از حقوق بشر به خصوص در عرصۀ حقوق زنان، اطفال، معلولان، کهن سالان و سایر گروه های اجتماعی آسیب پذیر و از قوانین، پالیسی ها و برنامه های دولتی و تصامیم مهم نهاد های دولتی برنامه های آموزشی را از طریق میزهای گرد، مصاحبه، گزارش های تحلیلی، نمایشنامه ها و سایر برنامه های مورد ضرورت ارایه و آن را از این طریق توضیح، تحلیل، نقد و ارزیابی می کند.
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان تلاش می نماید تا برای مردم عامه برنامه های نشراتی آگاهی دهنده را جهت کاهش و رفع برخوردهای خشونت آمیز با زنان، اطفال، معلولان در جامعه و خانواده ها و در زمینۀ بهبود و ضیعت حقوق آنان سطح آگاهی مردم را ارتقاء بخشیده و به منظور دسترسی اطفال به اطلاعات گوناگون در جهت گسترش بهبود اجتماهی، معنوی و سلامت جسمی و روانی آن ها برنامه های متنوع را نشر و پخش می کند.
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان جهت تنویر اذهان عامه و آگاهی از رواج ها و رسوم ویرانگر و ناپسند در کشور که مغایر دین مبین اسلام و ارزش های قبول شدۀ انسانی می باشد و باعث نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اطفال می گردد، برنامه ها و نشرات آموزندۀ آگاهی بخش را به مردم ارائه می کند.

۳،۵: پخش برنامه های هنری
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان برای بالا بردن بینش مخاطبان و رعایت سلیقه آن ها، برنامه های ویژه سینمایی، تیاتر تلویزیونی، نقد فلم، فلم های مستند و هنری اعم از فلم های برتر داخلی و خارجی، سریال ها، نمایشنامه های رادیویی و تلویزیونی و پارچه های تمثیلی را که جنبۀ انتقادی و اصلاحی داشته باشد، نشر و پخش می کند.
– ترتیب، تنظیم و ثبت ترانه های ملی و میهنی و بازسازی ترانه های قبلی میهنی، تولید، ضبط، آموزش غنامندی موسیقی اصیل و افغانی و تلاش در جهت احیای مجدد و نشر موسیقی فولکلور، محلی و قدیمی که در معرض فراموشی قرار دارند، از سوی رادیو تلویزیون ملی افغانستان با مقتضای شرایط امروز فراهم می گردد.
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان برای نشر برنامه های نشر برنامه های تولید شده از سراسر کشور زمینه را مساعد می کند. در این مورد نه تنها حق تقدم به نشر برنامه های داده می شود که توسط هنرمندان افغانی تولید می گردند، بل زمینه های تشویق هنرمندان افغانی خارج از کشور را نیز فراهم می کند.

۳،۶: برنامه های ادبی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تلاش می نماید تا در زمینۀ شناخت و گسترش ادبیات کشور، برنامه های تحلیلی، تحقیقی و معلوماتی را به راه اندازد و در زمینه نقد و بررسی آثار ادبی برنامه های متنوع را پخش کند.

۳،۷: برنامه های فرهنگی
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان در برنامه های نشراتی خود در زمینۀ آگاهی مردم در مورد اهمیت، حفظ و نگهداری آثار باستانی و فرهنگی کشور، معرفی آثار متذکره، نقش نهادهای مسؤول و مردم برنامه های گوناگون به نشر می سپارد و از این طریق تلاش می نماید تا اذهان عامه را در برابر نگهداری و پاسداری آثار فرهنگی روشن نموده و در معرفی آنان سهم بارزی را ایفا نماید.
– تهیۀ برنامه هاینشراتی متنوع در مورد تاریخ، رسم و رواج ها زبان، میراث های فرهنگی و هنری و طرز زندگی و سایر داشته های فرهنگی و سنتی از قبیل: لباس، خوراک طرز زیست و استعمال آلات و افزارلازمه زندگی همۀ اقوام و ساکنان کشور از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان یکی از اولویت های این رسانۀ ملی شمرده می شود.

۳،۸: برنامه های سیاسی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان می کوشد، برنامه های مفید سیاسی را به گونۀ بی طرفانه ارائه کند و از این طریق سیاست ها و اجراآت حکومت، روابط بین المللی افغانستان و تصامیم و سیاست های نمایندگان مردم در شورای ملی، شورای های محلی را به نقد و بررسی بگیرد و در این زمینه برنامه های متنوع را تهیه و نشر نماید.

۳،۹: برنامه های اقاصادی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمینۀ بهبود اقتصاد کشور و اطلاع رسانی در زمینۀ مسایل مربوط به اقتصاد و تجارت، سرمایه گذاری، صنایع افغانی برنامه ها، مصاحبه ها و تحلیل و تفسیر های گوناگون را به راه می اندازد. پالیسی های عملکردهای نهادها، پیشرفت ها، موانع و چالش ها را از طریق برنامه های خود نقد و ارزیابی می نماید.
۳،۱۰: برنامه های اطفال
رادیو تلویزیون ملی افغانستان جهت دستری اطفال به اطلاعات مفید در عرصه های اجتماعی و فرهنگی برنامه های ویژه را روی دست گرفته و از پخش اطلاعاتی که به زبان اطفال باشند و سلامت روانی، جسمی و اخلاقی آنان را خدشه دار می سازد، اجتناب می ورزد.

۳،۱۱: برنامه های تهیه شده از سوی افغان ها در خارج
برنامه هایی که در خراج از کشور توسط افغان ها مقیم در کشور های دیگر تهیه می گردند، از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان با رعایت این پالیسی جهت تشویق آن ها پخش می شود.

۳،۱۲: پخش برنامه های افغانی به زبان های خارجی
تهیه و نشر برنامه های افغانی به زبان ها خارجی بخشی از کار های رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تشکیل می دهد. بنا بر آن این رسانه با در نظرداشت امکانات خود، تلاش می ورزد که در این راستا به زبان های خارجی که نشر و پخش مطالب به آن زبان ها در چارچوب نشراتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان مورد قبول واقع گردیده باشد، مطالب را نشر و پخش کند.

۳،۱۳: سایر برنامه های آموزشی
رادیو تلویزیون ملی، برنامه های آموزش و معلوماتی را در مورد مسایل صحت، محیط زیست، ورزش و تربیت بدنی، اهمیت و معارف و اضرار کشت، تولید و مصرف مواد مخدر و مسکرات و در سایر عرصه ها نظر به نیازمندی مخاطبان، اطلاعات و برنامه های معیاری را تهیه و نشر و پخش می کند.

بخش چهارم
تنوع فرهنگی
۴،۱: رعایت توازن و تعادل زبان ها
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان در سطح مرکز، توازن و تعادل را در پخش خبر ها و گزارش ها و در مقدار تولید، کیفیت تولید برنامه ها و پخش آن ها به هر دو زبان رسمی افغانستان پشتو و دری در اوقات مناسب رعایت می کند.
– برای پخش خبر ها و برنامه ها به سایر زبان های مندرج مادۀ شانزدهم قانون اساسی، ادارۀ رادیو تلویزیون ملی افغانستان تدابیر لازم را اتخاذ می نماید.
– نمایندگی ها ولایتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان تهیه پخش خبرها، گزارش ها و سایر برنامه ها به یکی از زبان های رسمی که اکثریت قاطع مردم به آن صحبت می کنند، به زبان شان صورت می گیرد و زبان رسمی دیگر و نشرات سایر زبان ها مروج را به گونۀ متناسب رعایت می گردد.
– در ولایتی که گویندگان زبان های رسمی به گونۀ نسبی با همدیگر در تعادل قرار دارند، در آن ولایت نمایندگی رادیو تلویزیون ملی افغانستان به گونۀ متوازن و متناسب به زبان های رسمی نشرات می کند و نشرات به سایر زبان های مروج را به گونۀ متناسب در نظر می گیرد.
– در ولایتی که گویندگان علاوه بر زبان های پشتو و دری، زبان دیگر اکثریت دارند، آن زبان بر مبنای قانون اساسی افغانستان زبان سوم رسمی شمرده شده واکثریت نشرات نمایندگی های ولایتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در آن ولایت رادیو تلویزیون ملی افغانستان در آن ولایت به زبان متذکره و سایر نشرات به گونۀ متناسب صورت می گیرد.

۴،۲: نشر اطلاعات و برنامه ها به زبان معیاری
رادیو تلویزیون ملی افغانستان به حیث تامین کنندۀ اصطلاحات مأنوس و مروج وظیفه دارد تا با استفاده از کلمات موزون، آهنگ دار و آشنای سایر زبان ها، اصطلاحات معیاری و رسمی در زبان های کشور را نگهداری نماید و آن را در نشرات خویش مورد حمایت قرارداده، به کار برد.

۴،۳: ارایۀ نشرات به زبان معیاری و حفظ لهجه ها
ارایۀ نشرات به زبان ها و لهجه های معیاری آن، بخش مهم از کارهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان است. برنامه ها و خبر ها را به لهجۀ معیاری پشتو و دری و سایر زبان ها که قابل درک تمام گویندگان این زبان ها باشند،ارائه می نماید.
البته جهت تنوع فرهنگی و حفظ لهجه- های محلی زبان ها ، نمایندگی های ولایتی رادیو تلویزیون ملی افغانستان حتی الامکان تلاش می کند به لهجۀ محل مردم خبرها و سایر برنامه های نشراتی را نشر و پخش کنند.

۴،۴: احیای مجدد داشته های فرهنگی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در ترویج ارزش ها و داشته های فرهنگی که روحیۀ افغانی داشته باشد، اما با مرور زمان در برابر هجوم فرهنگ های بیگانه کم رنگ و یا فراموش گردیده اند، جهت احیای مجدد داشته های متذکره، برنامه ها با همکاری نهادهای فرهنگی کشور تهیه و پخش می کند.

بخش پنجم
پوشش روند انتخابات
۵،۱: رعایت لوایح، طرزالعمل ها و اصول مرتبط به انتخابات
رادیو تلویزیون ملی افغانستان، لوایح، طرزالعمل ها و اصول رفتاری که از سوی نهادهای ذیصلاح قانونی در رابطه به روند انتخابات و نشرات رسانه های همگانی به ویژه در رابطه به آگاهی مردم از روند انتخابات، نشر و پخش نظریات و برنامه های نامزدان و پوشش مبارزات انتخاباتی و نظارت از روند انتخابات وضع می گردد، با در نظرداشت احکام قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی، اساسنامه، آن، این پالیسی و تصامیم قانونی کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان و اصل استقلال، بی طرفی و معیاری های مسلکی ژورنالیزم در نشرات مرتبط به روند انتخابات رعایت می نماید.

۵،۲: تنویر ازهان عامه
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در پیوند به همۀ انواع انتخابات مطابق احکام قانون اساسی که یک روند ملی و مدنی شمرده می شود، اطلاعات و برنامه ها را جهت تنویر اذهان عامه پخش می کند.

۵،۳: نشر عادلانه و منصفانۀ نظریات و دیدگاه های نامزدان انتخابات
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در برابر همۀ نامزدان انتخابات بی طرف می باشد و در پوشش برنامه های نامزدان انتخابات، پخش نظریات و دیدگاه های آن ها و در کل پوشش مبارزات انتخاباتی طرزالعمل های مربوط به گونۀ عادلانه و منصفانه عمل می کند.

۵،۴: خودداری از نشر اطلاعات نادرست و غیر واقعی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان از نشر و پخش اطلاعات نادرست و غیر واقعی که سبب ایجاد نگرانی و اضطراب در میان رأی دهندگان گردد، خودداری می ورزد.

۵،۵: نشر نتایج انتخابات
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در تهیه و پخش اطلاعات در زمینۀ آمار مربوط به انتخابات از گزارش های دقیق و معیاری استفاده می کند و از پخش گزارش ها و آمارهایی که مبتنی بر افواهات و شایعات باشد، خودداری می کند و تنها آمارهایی را در مورد نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات پخش می کند که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به گونۀ رسمی ابلاغ گردیده باشد.

۵،۶: امتناع از دامن زدن به خشونت و تبعیض
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان از نشر هر گونه گزارش های نامتوازن و غیر عادلانه در روند انتخابات که سبب دامن زدن به خشونت و یا برانگیختن تبعیض های قومی، نژادی، سمتی، لسانی، جنسیتی، مذهبی، حزبی و غیره گردد، امتناع می ورزد.
– رادیو تلویزیون ملی افغانستان، به منظور نشر اخبار و برنامه هایی که منجر به تبعیضات نژادی می شود و روحیۀ ملی، گذشت و سازش در میان نژادها و اقوام مختلف را بر هم می زند، خود داری می نماید و در این زمینه فرهنگ انسان دوستی، برابری و رفع هر نوع تبعیض نژادی آموزش های دینی، حقوقی و اخلاقی را نشر و پخش می کند.

بخش ششم
اعلانات
۶،۱: اصل بی طرفی در اعلان
رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول ژورنالیزم و قاعدۀ حقوقی الزام آوری برای رادیو تلویزیون ملی افغانستان مطابق قانون رسانه های همگانی کشور می باشد، بنا بر آن در این رسانه پخش اعلانات بخشی از محتویات نشرات آن محسوب میگردد، اصل بی طرفی در نشر و پخش اعلانات نیز رعایت می گردد و کارکنانی که به گونۀ منظم مجریان برنامه ها و گویندگان خبر ها می باشند، در اعلانات تجارتی ظاهر نمی شوند.

۶،۲: شخصیت حقوقی اعلان کننده
– اعلاناتی که اعلان کنندۀ آن شخصیت حقوقی را حاصل ننموده و اعلاناتی که هویت اعلان دهنده و یا طرف قرارداد در آن قابل تشخیص نباشد نشر آن مجاز نیست.
– اعلانات مربوط به استخدام تا زمانی که هویت استخدام کننده و استخدام شونده در آن روشن و معلوم نگردیده باشد؛ پخش نمی گردد.

۶،۳: تفکیک اعلان از سایر برنامه ها
– اعلاناتی که از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش، از خبر ها و برنامه ها قابل تفکیک می باشد تا به آسانی برای مخاطبان قابل شناخت و تشخیص باشند.
– اعلاناتی که در جریان پخش خبر ها و برنامه ها، سبب مغشوشیت ذهن می گردد، در جریان اخبار و برنامه پخش نمی شود، بنا بر آن اعلانات اختصاصی که در میان برنامه خبری پخش می گردد، تفکیک آن به گونۀ ای باشد که از اصل برنامه به وضوح قابل تشخیص گردد.

۶،۴: اعلانات طبی و ادویه
اعلانات مربوط به تداوی طبی، ادویه، ادویۀ غیر نسخه یی، آسباب و سامان آلات طبی، جراحی پلاستیک و زیبایی وغیره که با قوانین در مغایرت باشد، پخش نمی گردد. پخش اعلانات در رابطه به موثریت ادویه و وسایل آرایشی محدود با رعایت حکم قانون باشد.

۶،۵: اعلانات تعلیمی و تحصیلی
– پخش اعلانات در برنامۀ مربوط به مؤسسات تعلیمی و تحصیلی که مانع برنامه های تعلیمی و درسی در مکتب ها می گردد، جواز ندارد.
– اعلانات و آگاهی در بارۀ فعالیت مؤسسات تعلیمی و تحصیلی که گزارش های گمراه کننده و نا درستی را به ارتباط کاریابی، تخصص و پیشرفت آکادمیک وعده می دهند، نشر نمی گردد.

۶،۶: رعایت منافع اطفال در اعلان
این که اطفال قشر آسیب پذیر جامعه است، رادیو تلویزیون ملی افغانستان می کوشد تا در اعلاناتی که نشر و پخش می کند، منافع اطفال را در نظر گیرد و پخش اطلاعات تلویزیونی برای سلامت جسمی و روانی اطفال مضر نباشد.

۶،۷: زبان و اصطلاحات معیاری و مانوس
اعلانات به زبان و اصطلاحات معیاری و مأنوس در کشور که به آسانی و درستی قابل فهم و درک برای شنونده و بیننده باشد، تهیه و پخش می گردد.

۶،۸: رعایت حقوق دیگران و قوانین کشور در اعلانات
اعلاناتی که سبب نقض حقوق دیگران، نقض قوانین کشور به خصوص استندردها و معیار های قانونی رقابت و پالیسی نشراتی رادیو تلویزیون ملی می گردد، از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش نمی گردد.

بخش هفتم
مواد متفرقه
۷،۱: احتیاط لازم در ارائۀ معلومات صحی
در پخش موضوعاتی که به معلومات های ذهنی و جسمی مربوط می شوند، حالت، احساسات و عواطف آن هایی که از همچو معلولیت ها رنج می برند، جداً مد نظر گرفته می شود. برنامه هایی که به علم طب، تداوی امراض و یا معلومات صحی مرتبط باشد، با احتیاط لازم پخش می گردد تا سبب ایجاد نگرانی و اضطراب، ترس و بدبینی در میان مردم نگردند.

۷،۲: پخش رویداد های خارجی
اطلاعات و خبر های خارجی که مخل نظم عامه، امنیت عامه و اخلاق عامه نباشد، رادیو تلویزیون ملی افغانستان در پخش آن جهت اطلاع رسانی مردم مطابق چارچوب این پالیسی اقدام می نماید.

۷،۳: پخش زنده
رادیو تلویزیون ملی افغانستان رویداد های مهم، کنفرانس های رسانه یی رئیس جمهور، جلسات علنی لویه جرگه، مجلسین شورای ملی و سایر کنفرانس های مهم ملی و در صورت امکان همایش های مهم بین المللی و کنفرانس های رسانه یی رئیس جمهور را از خارج کشور، مطابق توافقات و موازین در زمینه با نظرداشت امکانات و تجهیزات خود تشخیص می نماید، نظر به تناسب اهمیت آن، به گونۀ زنده پخش می کند.

۷،۴: پخش تحلیل و تفسیر رویدادها
رادیو تلویزیون ملی افغانستان رویدادها را به گونۀ درست و عینی پخش می کند. در صورت ضرورت، حقایق را در تحلیل و تفسیر آن رویداد نیز به اطلاع مردم می رساند.

۷،۵: بازنگری تقسیم اوقات نشراتی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تقسیم اوقات پخش خبرها و سایر برنامه های نشراتی را همه ساله مورد ارزیابی قرار می دهد و در آن تنوع و تغیر و تبدیل شکلی و محتوایی را به وجود می آورد.

۷،۶: اصطلاحات مأنوس و رسمی
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در تهیه و تولید خبرها و برنامه ها و پخش آن اصطلاحات مأنوس و رسمی را که در قوانین و اسناد تقنینی کشور تسجیل گردیده است به شمول نام های رسمی نهادهای دولتی رعایت می کند.

۷،۷: تنوع در برنامه ها
رادیو تلویزیون ملی افغانستان جهت تنوع دربرنامه ها و میزهای گرد از کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران گوناگون دعوت می نمایند و جهت حفظ توازن، زمینۀ سهم گیری صاحب نظران مختلف در آن فراهم می کند.

۷،۸: ارجحیت قوانین
هرگاه میان این پالیسی و قانون رسانه- های همگانی و سایر قوانین کشور، مغایرت واقع گردد، احکام قانون رسانه های همگانی و سایر قوانین کشور ارجیحت دارد.

۷،۹: نظارت بر تطبیق پالیسی
کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان بر اساس جزء ششم فقرۀ (۳) مادۀ چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی صلاحیت نظارت از تطبیق و رعایت این پالیسی از سوی رادیو تلویزیون ملی افغانستان را دارا می باشد و در صورت نیاز، جهت تطبیق و اجرای بهتر این پالیسی رهنمودهای جداگانه را وضع می کند.

۷،۱۰: تعدیل پالیسی
در صورت نیاز،موارد این پالیسی که ضرورت به تعدیل، حذف و تزیید دارد، مورد بازنگری قرار می گیرد.

۷،۱۱: زمان تطبیق پالیسی
این پالیسی از سوی شورای عالی رسانه ها تعیین گردیده و یک ماه بعد از تاریخ تصویب آن قابل تطبیق و رعایت می باشد.