زندگی نامه معاون رادیو تلویزیون ملی

محمد عیسی آریا فرزند محمدعلی خان درسال ۱۳۳۳ دریک فامیل روشنفکر و منور در قریه دهنو ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بدنیا آمده تحصیلات ابتداییه و ثانونی را در لیسه سیاگرد غوربند ولایت پروان به پایان رساینده است . موصوف در سال ۱۳۶۰ شامل پوهنڅی زبان و ادبیات پوهنتون کابل گردیده که بعد از ختم موفقانه دوره تحصیل در سال ۱۳۶۴
در مدیریت راپورتاژ های رادیو افغانستان بحیث خبرنگار مقرر و در سال ۱۳۶۵ مسئولیت برنامه رادیو صدای مردم را الی سال ۱۳۷۱ به عهده داشته و مدتی راهم بحیث مدیر راپورتاژهای رادیو نیزایفای وظیفه نموده است.
محترم آریا در سال ۱۳۷۱ در بست ۳ منحیث مفسر مقرر و در مدیریت عمومی اطلاعات تلویزیون نیز توظیف گردیده که مسئولیت ترتیب و کارگرادانی اخبار را نیز به دوش داشت و یک گرداننده موفق میزهای گرد نیز بوده است که در پهلوی همه ای وظایف خطیر الی سال ۱۳۸۷ سمت مدیر عمومی راپورتاژ های تلویزیون را نیز به عهده داشت. ازاثر سعی و تلاش و انجام صادقانه وظایف محوله و لزوم دید مقامات ذیصلاح در سنبله سال ۱۳۸۷ بحیث رئیس نشرات تلویزیون ملی تقرر حاصل نموده که مدت ۷ سال با خلوص نیت و احساس وطن دوستی وظایف اش در این بخش مهم از تلویزیون ملی انجام داده که در سال ۱۳۹۴ بلاثر انجام صادقانه وظایف و لزوم دید ریاست عمومی رادیوتلویزیون ملی و منظوری رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بحیث معاون ریاست عمومی رادیوتلویزیون ملی مقرر و تا اکنون این وظیفه خطیررا با صادقانه انجام می دهد.