اقتصادی

دو پروژۀ انکشاف زراعتی به فعالیت آغاز کرد

AFD / FERME DE PUZ E SHAM

دو برنامه زراعتی درولسوالی ادرسکن ولایت هرات آغازشد.
این برنامه ها شامل مدیریت تنظیم آب بالای مزرعه وبرنامه تغییر اقلیم میباشد.
انجنیر عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت ولایت هرات گفت که همراه با تیمی از مسئولان ریاست زراعت ومسولان پررژه های زراعتی به ولسوالی ادرسکن سفرنموده است و اجرای این برنامه هارا در انکشاف زراعتی وبهبود وضعیت زند گی مالداران اثرگذار میداند.
رئیس زراعت با ولسوال، اعضای شورای انکشافی ومردمی ، بزرگان قومی، دهقانان ومالداران دیدار نمود و در رابطه با برنامه های زراعتی وچگونگی رسیدگی به مشکلات زراعتی ، مالداری وآبیاری آن ولسوالی صحبت کرد.
همچنان مسولان ومردم ادرسکن نیز از همکاریهای ریاست زراعت استقبال نمودند و آمادگی هرنوع همکاری را جهت تطبیق پروژه های زراعتی اعلام نمودند.