صحت

194 مرکز صحی اساسی در 18 ولایت ایجاد می گردد

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه قرار داد های عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی را در 18 ولایت کشور با موسسات تطبیق کننده ملی و بین المللی به امضاء کرد.
وزارت صحت عامه، در سال 2013 عرضه خدمات صحی اساسی را در 18 ولایت و عرضه خدمات اساسی شفاخانه یی را در 9 ولایت کشور از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت کیفیت، قیمت و شفافیت کامل، تحت نظارت نهاد های مسئول با موسسات غیر حکومتی قرار داد نمود، که این قرار داد ها دراخیر سال 2016 به پایان رسید. اکنون قرار داد های مذکور به منظور جلوگیری از سکتگی در عرضه خدمات صحی با همان موسسات، به مدت شش ماه دیگر از سوی این وزارت عقد گردید.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، در مراسم عقد این قرار داد ها صحبت نموده گفت:” موسسات تطبیق کننده باید در تطبیق پروژه های شان تمام معیارات را در نظر بگیرند، چراکه این شش ماه برای تمام موسسات تطبیق کننده یک آزمون خواهد بود.
دوکتور فیروز میگوید، وزارت صحت عامه در نظر دارد، که در این قرار داد ها 194 مرکز صحی اساسی، 399 پوسته صحی جدید را در 18 ولایت کشور ایجاد و نیز خدمات صحی را برای مهاجرین افغان که از کشور های همسایه به کشور عودت می نمایند فراهم نماید.
هزینه مجموعی این قرار داد ها برای عرضه خدمات صحی اساسی 334,742,118 افغانی برای عرضه خدمات شفاخانه ئی 334,742,118 افغانی میباشد که در ولایت های بلخ، سرپل، سمنگان، بادغیس، هلمند، میدان وردک، نیمروز، فراه، ننگرهار، ارزگان، لوگر، نورستان، زابل، غور، کنر، کندز، دایکندی و لغمان به مصرف خواهد رسید.