صحت

ديو مرستندوى مرکز له خوا دنيمروز  له يوشمير روغتونونو سره مرسته

دنيمروزولايت  له يوشمير روغتونونوسره دطبي  او دغير طبي توکو مرسته وشوه

  دغه مرستې  ديوه غير حکومتي  مرستندوى  سازمان له خوا برابرې شوې دي .  د نيمروز دوالي وياند احمدعرب وويل  چې په دې دوره کې دزرنج ښار  او ديوشمير ولسواليو له روغتونونو سره  ددرملو طبي لوازمو او د ناروغانو داستوګنې  دوسايلو  مرسته شوې ده .

  ددغو مرستو ارزښت څلور مليونه افغانۍ  ښودل شوې دي .