تکنالوژی

کنفرانس تکنالوژی معلوماتی پایان یافت

دوازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به هدف امنیت سایبری تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور، خاتمه یافت.
به گزارش آژانس باختر، محور بحث این کنفرانس را که به کمک پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان دایر گردیده بود ، اهمیت استفاده از تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون های افغانستان و چگونگی امنیت سایبری در کشور تشکیل میداد.
شرکت کنندگان کنفرانس مقالات تحقیقاتی و پریزنتیشن های شان را روی موضوعات خطرات عدم امن بودن شبکه های ارتباط انترنتی، چگونگی ایمن سازی این شبکه ها، ضرورت های پالیسی سازی و مسوولیت های دولت در انفاذ قوانین خاص در زمینه، چالش ها و راه های حل جهت ایمن سازی شبکه های انترنتی بحث و تبادل نظر شد.
آنان خطرات حک کردن سایت ها و شبکه های انترنتی را برجسته ساخته و بر ایجاد یک راهکار تطبیقی برای جلوگیری از این خطرات تاکید کردند.
تکنالوژی معلوماتی یکی از اولویت های کاری جهان امروز به شمار می رود. اطلاعات و ارتقای دانش در زمینه تکنالوژی یکی از ضرورت های مبرم انسانِ امروز است.
استفاده از تکنالوژی معلوماتی در ادارات افغانستان یک دهه قبل آغاز گردیده و اکنون تقریباً اکثر ادارات دولتی با این تکنالوژی مجهز می باشند.
در حال حاضر متخصصان و دانش آموختگانی در رشته آی تی در کشور فعالیت دارند که در پوهنتون های افغانستان و پوهنتون های خارج کشور آموزش دیده اند. این در حالیست که چند سال قبل افغانستان در بخش تکنالوژی معلوماتی از متخصصان کشور های خارجی استفاده می نمود.
پوهنتون تخنیکی برلین یکی از پوهنتون های پیشگام در جهت آموزش دهی به کادر های جوان افغان در بخش تکنالوژی معلوماتی بشمار می رود.
داکتر محمد نذیر پیروز رئیس بخش زیک پوهنتون تخنیکی برلین و هماهنگ کننده تدویر این کنفرانس می گوید که از سال 2002 تکنالوژی جدید در یک پیشرفت سریع وارد افغانستان شد. امروز در تمام پوهنتون ها و نهاد علمی از تکنالوژی و انترنت کار گرفته می شود. اما از آنجایی که نرم افزار می تواند حک شود که بعضاً باعث جنگ های سایبری نیز می گردد. بناً افراد فنی و متخصص برای مدیریت این تکنالوژی نیاز است تا افغانستان نیز توانایی جلوگیری از حکر ها را حاصل نموده و باید طی راه اندازی یک پالیسی ملی به این مامول پرداخته شود.
در حال حاضر اکثر پوهنتون های کشور با شبکه انترنت وصل گردیده اند.
به گفته وزیر تحصیلات عالی ایجاد مراکز بیشتر تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون ها، محلی سازی ترافیک شبکه ، بهبود وضعیت و توسعه شبکه ( شبکه تحقیقاتی و تعلیمی افغانستان) و همچنان ایجاد ساختار های شبکه به صورت معیاری و مطمئن از دیگر برنامه های این وزارت می باشد.
در اخیر کنفرانس اشتراک کنندگان از نمایشگاه که در آن محصلان بخش ای تی پوهنتون های مرکز پروژه های شان را به نمایش گذاشته اند، دیدن نمودند.
قرار است در اخیر این نمایشگاه برای محصلانیکه بهترین پروژه ها را ساخته اند، جوایزی نقدی از طرف (مرکز مهارت های تکنالوژی معلوماتی افغانستان) توزیع گردد.