خبرهای داخلی

برای سه هزار خانواده مهاجر در لوگر نمرات رهایشی توزیع میشود

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کننده ها طی سفر کاری به ولایت لوگر روند توزیع نمرات رهایشی برای مهاجرین را آغاز کرد.

در محفلی که بدین مناسبت در آنولایت تدویر یافته بود، محمد حلیم فدایی والی لوگر گفت: این روند به اساس  فرمان مقام ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ مبنی بر توزیع هشتصد هزار جریب زمین از ملکیت وزارت زراعت ومالداری به خاطر ایجاد شهرک مهاجرین لوگر به ملکیت وزارت مهاجرین وعودت کنند گان انتقال یافته بود .

 به گفته وی، نظر به پلان دراین روند هشتاد هزار نمره زمین در نظر گرفته شد که برای هشت هزار وچهل خانواده به اساس این فرمان نمرات توزیع شده و پول آن دولت انتقال میگردد.

به گفته وی، برای هر خانواده وسه ونیم بسوه زمین توزیع خواهد شد و یک مقدار پول نیز از بابت این نمرات نیز پرداخت میگردد.

تاکنون برای پنج هزار عودت کننده از سال ۱۳۹۴ تاکنون دراین شهرک توزیع شده وطی مدت سه سال توزیع این نمرات نظر به مشکلات معطل قرار داده شده بود واکنون کار توزیع آن د وباره آغاز شد .

 به گفته وی دراین دور درنظر است که برای سه  هزار خانواده مهاجر نمرات رهایشی توزیع گردد.