خبرهای خارجی

نوید مختاربه حیث رییس جدید آی اس آی گماشته شد

لوی درستیز ارتش پاکستان ، رییس جدید سازمان استخبارات نظامی آن کشور آی اس آی را معرفی کرد.
بریدجنرال نوید مختار که قبلاً به حیث رییس مبارزه با بخش تروریزم آی اس آی کارمیکرد مسوولیت رهبری این سازمان را عهده دار شده است.
رضوان اختر که قبل از جنرال نوید مختار ریاست آی اس آی را به عهده داشت به حیث رییس دانشگاه دفاع ملی اسلام آبادگماشته شده است .
انتخاب جنرال نوید مختار به حیث رییس آی اس آی دوهفته بعداز آن صورت میگیرد که جنرال قمر بجوا به حیث رییس ستاد ارتش پاکستان گماشته شد .
از ارتش و سازمان استخباراتی آن آی اس آی به عنوان نهادهای اثر گذار نظامی و سیاسی درپاکستان یاد میشودکه برنخست وزیر وسایر رهبران حکومت و سیاسیون درآن نظارت دارند.
جنرال بجوا هنگام اشتغال ماموریت جدید به آدرس دشمن دیرینه خواهند گفت که ارتش پاکستان توان حرکات حساسیت برانگیز آن کشور را ندارد درمقابل هم هند پاکستان را لانه هراس افگنان خواند .
آی اس آی ازجمله سازمان های استخباراتی درسطح منطقه است که عامل بسا از ماجرا جویی ها میباشد این سازمان به عنوان راه بلد سازمان های استخباراتی کشور های غربی درمنطقه عمل میکند و در هر پروژه استخباراتی خارج از منطقه همکاری دارد و سهم خویش را دریافت می نماید.
به باور آگاهان امور امنیتی سازمان استخبارات نظامی پاکستان بیشتر از آنکه برای منافع پاکستان هند واقع شده باشد بیشتر برای منافع کشور های غربی و حوزه خلیج فارس ممد واقع شده است.
درحال حاضر مامورین بلند پایه این سازمان به عنوان مشاور درکشورهای چون قطر و امارات متحد عربی داخل کار اند این آگاهان میگویند پروژه طالبان یکی از پروژه های استخباراتی که دردهه هفتاد خورشیدی درپاکستان شکل گرفت . انگلیس امریکا ، عربستان سعودی و پاکستان طراح این پروژه بودند که مسوولیت اجرائیه آن به دوش پاکستان گذاشته شد.
درعوض آی اس آی و فوج پاکستان پول وافری از کشورهای حوزه خلیج دریافت نمودند.
آی اس آی از گذشته های دور درقضیه افغانستان دخیل است تحولات دررهبری این سازمان که افغانها آن را دشمن شماره یک خود میدانند برای افغانها قابل دقت است.