خبرهای داخلی

ریاست برشنا : برق کابل توان گرمی و سردی را ندارد

اخیراً اکثریت شهروندان کابل ازناحیه نبود برق شاکی اند و از سبب نبود برق تاجران ، کسبه کاران ، مامورین و تمامی اقشار جامعه متضرر شده اند و به روزهابیکار منتظر جریان برق اند . برق که امروز درزندگی بشریت به یک ضرورت اولیه مبدل شده و باعث تقویه پروژه های زیربنایی کشور می شود، بدبختانه درکشور ما به یک معضل کلان برای متشبثین و تاجران ونهادهای دولتی و غیر دولتی مبدل شده است ، چنانچه چند روز قبل یکتعداد فابریکه داران تصمیم گرفتند تا جوازهای کار شانرا طی یک همایشی دوباره به دولت مسترد نمایند چون به روزها فابریکه های تولیدی شان ازعدم جریان برق پرچاومیباشد ، و کارگران و کارمندان فابریکه با سپری شدن هر روز حقوق میخواهند .

سید هاشم رضوان مسوول فابریکه ظروف یکبار مصرف میگوید، روزانه هر کارگر که ظروف را درصندوق جابجا میکنند و آن هایکه صندوق های بسته بندی میکنند روزانه 100 افغانی حقوق دریافت میکنند ، درصورت نبود برق تولید نمیشود این کارگران همه روزه سرگردان و پریشان دوباره به خانه های شان میروند . اما حقوق آنها به سبب قرارداد قابل پرداخت است .

بناً این یک ضربه کلان است برای مالکان دستگاه های تولیدی ، وی ازدولت میخواهد تا دراین راستا توجه نماید و از کسرات مالی که ازناحیه نبود برق متوجه ما میشود بکاهد .

گل جان که با دختر جوانش همه روزاز فاصله های دور به منظور کارکردن به فابریکه میاید میگوید اگر نیایم از حقوق روزانه خود محروم میشویم و اگر بیایم و کرایه بپردازیم و برق نباشد مجبور دوباره به خانه میرویم .

وی اضافه میکند که دختر جوانم صنف دوازدهم مکتب است بخاطر پوره کردن مصارف کتابچه ، قلم ، کتاب و سایر ضروریات مکتب میاید تا ازطرف روز کارکند وازطرف شب درس بخواند.

 وی علاوه کرد که هم بخاطر بی برقی کارکرده نمیتواند و شب هم در روشنایی چراغ تیلی درس خوانده نمیتواند دخترجوان این خانم که شبنم نام دارد میگوید ، بی برقی تنها برای مه نی بلکه برای تمام شاگردان ، محصلان و معلمان مشکل خلق کرده ، باورکنید که درشب امتحان برق نداریم مجبور در روشنایی اریکین درس بخوانم ازاین بابت چشمانم ضعیف شده خط را به درستی خوانده نمیتوانم .

 مشکل بی برقی را با مسوول ریاست برشنا شریک کردیم .

وحید الله توحیدی مسوول نشرات ریاست برشنا گفت ، انشاء الله تاچند روز دیگر مشکل برق با وصل شدن برق ازبکستان حل میشود .

 وی اضافه میکندکه مشکل برق گرمی هوا و افزایش مصرف باشندگان ازیک جانب و از جانب دیگر گرمی هوا باعث شده که تولید برق به دلیل اینکه سطح آب در بند های برق کمتر شده ، کاهش یافته از 100 میگاوات به 40 میگاوات رسیده .

توحیدی اضافه کرد ، درسرمای زمستان دلیل پرچاوی های برق ، استفاده بیش از حدشهروندان از برق است ، اکثریت فامیل ها باوجود درخواست مکرر ریاست برشنا ، برای تسخین منازل شان از برق استفاده می کنند.

کارشناسان امور ، میگویند ، باوجود منابع آبی کافی برای تولید برق از سبب بی توجهی مسوولان ریاست برشنا ، برق  وارداتی است و به اشاره کشورهای صادرکننده جریان و پرچاو میشود .