اقتصادی

تلاش برای گسترش فعالیت های زراعتی بانوان درهرات

ریاست زراعت هرات برگسترش فعالیتهای زراعتی بانوان دراین ولایت مصمم است.
به همین منظور مقداری مواد و وسایل زراعتی به یکصدوپنجاه بانک در ولسوالی غوریان هرات توزیع شد.
بشیراحمداحمدی امرامور زراعتی ریاست زراعت ولایت هرات گفت این اداره درسالجاری برای بیش از یکهزارفامیل درولسوالیهای کرخ،زنده جان،غوریان،انجیل وگدره مواد زراعتی ومالداری توزیع نموده است.
اوهدف ازاجرای این برنامه را افزایش سطح اقتصادی بانوان بیان کرد.
احمدی گفت این مواد به بانوان فقیر توزیع میشودتاباترویج فعالیتهای زراعتی ومالداری وضعیت اقتصادی شان بهبود یابد.
این موادشامل بزهای سیری،اندکی زنبورعسل، مرغ تخمی،بسته های پراسس شیر،وسایل زراعتی،وتخم سبزیجات می باشد که به بانوان ولسوالی های مختلف توزیع شده است .