اقتصادی

پنجشیر ازبرق وارداتی مستفید میگردد

ولایت پنجشیر ازبرق وارداتی مستفید میگردد.
این مطلب را انجنیر محمد عارف سروری والی پنجشیر درملاقاتی که با هیات تخنیکی انرژی و آب مورد بحث و گفتگو قراردادند.
هیات تخنیکی اعزامی وزارت انرژی و آب کار سروی خطوط انتقال برق 220 کیلووات را ازطریق شرکت نساجی گلبهار با عبور از کوتل دربند الی منطقه دشتک آغازمینماید و همچنان جهت توزیع برق در سراسر ولایت پنجشیر یک سب استیشن درمنطقه دشتک نیز اعمار میگردد.
والی ولایت پنجشیر به مسوولان مربوط هدایت دادند که درزمینه با هیات تخنیکی وزارت انرژی و آب همکاری همه جانبه نموده تا کار سروی به زودی تکمیل گردید.
گفته میشود این گفتگو هفته پیش درهرولایت صورت گرفته بود.