برنامه ها

سلام صبح بخیر

روز زیبایتان را همه روزه با برنامۀ زیبای سلام صبح بخیر آغاز کنید . ۷ الی ۹ صبح از تلویزیون ملی افغانستان

روز زیبایتان را همه روزه با برنامۀ زیبای سلام صبح بخیر آغاز کنید .
۷ الی ۹ صبح از تلویزیون ملی افغانستان