اقتصادی

تفاهم‌نامهٔ سیستم معلوماتی بازار کار میان پنج اداره به امضا رسید

فیض الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی وشهدا ومعلولین  تفاهم‌ نامهٔ ذکر شده را با پنج اداره  امضا کردبه گزارش آژانس باختر: فیض الله ذکی درمحفلی که به همین مناسبت تدویر شد گفت که  این تفاهم‌نامه‌ها میان وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وزارت کار، امور اجتماعی وشهدا ومعلولین و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور انکشاف سیستم معلوماتی بازار کار(LMIS) جهت تشخیص نیازمندی‌های بازار کار و تطابق عرضهٔ نیروی کار ماهر و مسلکی در کشور به امضا می رسد.همچنان در این محفل، ۱۹ تفاهمنامهٔ تشریک مساعی میان ادارات عرضه کنندهٔ نیروی بشری و نهادهای متقاضی نیروی کار نیز به امضا رسید.ذکی در سخنان‌اش پیرامون مزایای هماهنگی صحبت کردوگفت که اکنون هماهنگی درست میان ادارت موجود نیست.وی افزود که وزارت کار و امور اجتماعی برای تحقق تصامیم کنفرانس ملی کار و هماهنگی درست میان وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی و خصوصی مصمم است

گفتنی است که سیستم معلوماتی وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، با سیستم معلوماتی بازار کار (LMIS) وزارت کار و امور اجتماعی که توسط ادارهٔ آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی راه اندازی گردیده است، وصل خواهد شد.

 

نظر بدهید