خبرهای داخلی

ظرفیت شبکه مخابراتی سلام تا حدود ۶.۱ میلیون مشترک افزایش می یابد

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رئیس هیئت مدیرۀ شرکت مخابراتی افغان تیلی کام دیروز قرار دادی را به هدف افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سلام تا حدود ۶.۱ ملیون مشترک شرکت مخابراتی افغان تیلی با شرکت جهاني ZTE به امضا رسانيد.
آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: با تطبیق مفاد قرارداد که حدود ۸ ماه را احتوا مي كند، ظرفیت شبکه مخابراتی سلام از سه ملیون به شش میلیون مشترک خواهد رسید و ما را قادر به توسعه خدمات مخابراتی به مناطق دوردست کشور، ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی و انترنتي، افزایش پیشکشها و تخفیف ها و مدیریت مالی مشترکین این شبکه خواهد ساخت.
گفتنیست ، در حال حاضر شبکه مخابراتی سلام ظرفیت سه ملیون و یک صد هزار مشترک را داشته و هیئت مدیرۀ این شرکت در تلاش آنست تا خدمات با کیفیت مخابراتی توأم با پوشش متوازن در سطح کشور ارائه نماید.

نظر بدهید