خبرهای داخلی

برای بیجاشده های دندغوری و دند شهاب الدین مساعدت شد

برای 620 خانوادۀ بی جاشده ساحات دندغوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان از سوی اداره مبارزه با احوادث ولایت بغلان مواد غذای توزیع شد.
ضیالدین خوشبین مسول مالی واداری اداره مبارزه باحوادث بغلان گفت، برای هرخانواده بیجاشده 100 کیلوگرام آرد، 7کیلوگرام روغن،8 کیلوگرام خرما،21 قطی بسکیت و 7 کیلوگرام نمک میباشد که برای متضررین ساحات دندغوری و دند شهاب الدین شهرپلخمری به کمک موسسه غذای جهان توزیع شده است.
به گفته خوشبین به اساس سروی که صورت گرفته است 1790 خانواده ازساحات دند غوری و دندشهاب الدین ازاثرجنگ ها بیجا شده که تااکنون برای 1655 خانواده کمک های غذای و غیرغذای ازجانب ادارات محلی به کمک موسسات خیریه توزیع وتلاش برای کمک به سایراین خانواده ادامه دارد.