خبرهای داخلی

پنج مخالف مسلح کشته شدند

درتداوم عملیات مشترک تصفیوی تحت نام توفان(شاهراه) پنج مخالف مسلح کشته شده اند.
به اساس معلومات آمریت ارتباط عامه قول اردوی 201 سیلاب، عملیات متذکره تحت نام طوفان (شاهراه) باتشریک مساعی منسوبان لوای دوم پیاده قول اردوی 201سیلاب، پولیس ملی ، پولیس
محلی ،پولیس سرحدی وامنیت ملی درمسیرشاهراه اسمار،ناری،غازی آباد الی جلاله ولایت کنردو روزقبل آغازگردیده بود که درجریان (24) ساعت گذشته (5) تن مخالفان مسلح دولت کشته شدندکه جسدآنهادرمیدان محاربه باقی مانده بود.ختم